منو
X

تصویر
دکتر مریم افشاری
ارتودنسی
(0)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(0) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من دکتر مریم افشاری دندانپزشک و متخصص ارتودنسی، تحصیلات دوران راهنمایی و دبیرستان خود را در مرکز آموزشی استعدادهای درخشان (تیزهوشان) گذراندم. در سال ۱۳۸۵ با کسب رتبه ۲۹ در کنکور سراسری در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم؛ بلافاصله پس از اتمام دوره عمومی دندانپزشکی با کسب رتبه ۲۴ کشوری در رشته تخصصی ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین پذیرفته شدم. پس از گذراندن دوره مساله تخصص، موفق به کسب رتبه برتر کشوری (دوم) در آزمون بورد تخصصی گردیدم. بنده همچنین به عنوان عضو بنیاد ملی نخبگان ایران پذیرفته شدم. اینجانب از سال ۱۳۹۵ به عنوان هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در شهر خرم آباد آغاز به فعالیت کرده ام، و در حال حاضر نیز به عنوان متخصص ارتودنسی در خرم آباد و کرج مشغول ارائه خدمات درمانی هستم.
ارتودنسی را به بهبود کردن روابط میان فک و دندان و در واقع جفت کردن و ردیف کردن دندان هایی که نامنظم هستند گفته می شود. با انجام دادن ارتودنسی مشکلاتی که به نظم دندان و نیز ترتیب و قرارگیری دندان ها در فک مرتبط است، رفع می شود و شخص این امکان را در خود می بیند که کیفیت غذا خوردن او تغییر کرده و افزایش پیدا کرده و علاوه بر آن دندان های وی از زیبایی بیشتری هنگام صحبت کردن ولبخند زدن و … برخوردار باشد. مزیت بسیار مهم دیگری که ارتودنسی دارد آن است که موجب طول عمر دندان ها می شو : در واقع مرتب کردن دندان ها قرار گرفتن آن ها در موقعیت مطلوب داخل فک را موجب می شود و نتیجه آناین است که نیرو در تمامی جهت های دنان و فک به صورت مساوی پخش می شود و فشار بر ریشه دندان ها کاهش می یابد. از طرف دیگر منظم شدن دندان ها به تمیز کردن آن ها نیز کمک خواهد کرد.

بسیاری از افراد زمانی که به آن ها گفته می شود که بایددندان هایشان تحت درمان ارتودنسی قرار بگیر د نگران می شوند و در ذهن خود سوالات بسیار جای می دهند. به همین جهت قبل از انجام درمان باید اطلاعات لازم را از دکتر یا اینترنت و سایت های معتبر کسب کنید و سپس درمان قطعی خود را شروع کنید تا اضطراب و نگرانی در این خصوص کاملا برطرف گردد. شاید اگر در سن های بالاتری قرار بگیرید اولین سوال در ارتباط با محدودیت سنی برای درمان ارتودنسی است. اما زمانی که به این درمان فکر می کنیم همیشه کودکان و به خصوص نوجوانان و دوران نوجوانی را بهترین زمان در جهت این درمان در نظر گرفته ایم فارغ از این که درمان ارتودنسی محدودیت سنی ندارد و بسیاری از افراد مسن و کودکان هم می توانند از مزایای این نوع درمان دندان پزشکی بهره مند گردند. اگرچه بهترین سن در سن پایین برای هر فرد است اما در راستای ایجاد لبخندی زیبا و دندان هایی مرتب در هر سنی می توان اقدامات لازم را به کار برد. اما برای بسیاری از ما شاید دلیل مهم در انجام این درمان دندان پزشکی را در داشتن دندان هایی زیبا و منظم می بینیم اما این علت اصلی درمان ارتودنسی نیست بلکه علت اصلی این درمان عملکرد درست و صحیح فکین و دندان هاست و در کل حفظ سلامت دهان و دندان ها می باشد. ارتودنسی کردن دندان ها می تواند بر قدرت افراد در جویدن، صحبت کردن، تنفس صحیح و … تأثیر خود را بگذارد و فکین و دندان ها را در موقعیت و جایگاه مناسب خود قرار دهد. دوره درمان ارتودنسی به طور کلی حدود دو سال به طول می انجامد که این طول درمان در افراد مختلف متفاوت است. با این که طول این دوره درمان طولانی به نظر می رسد اما زمانی معمول در جهت درمان دندان های هر فرد به شمار می آید هر چند همان طور گفته شد بستگی به شخص ممکن است طول این درمان کوتاه تر نیز باشد و یا حتی وجود ناهنجاری هایی در دهان ممکن است طول دوره درمان را به درازا بکشاند. و اگر چه در درمان ارتودنسی هم پزشک و هم خود بیمار بسیار موثر هستند در نتیجه توصیه های پزشک و انجام این توصیه ها توسط بیمار می تواند بر کاهش طول دوره درمان و اعمال صحیح ارتودنسی موثر واقع شود.

بخشی از انواع ارتودنسی وجود دارد: ۱-ارتودنسی ثابت ۲-ارتودنسی متحرک ۳-ارتودنسی نامرئی
ارتودنسی ثابت: : همان گونه که از اسم آن بر می اید بدین معنی است که در این نوع ارتودنسی پلاک ها ثابت هستند و بیمار نمی تواند آن ها را حرکت دهد بلکه این عمل فقط توسط خود دندان پزشک صورت می گیرد. در دستگاه ارتودنسی ثابت اجزای آن به این شکل است که نگین ها روی دندان ها می چسبد و به هیچ وجه نمی توانند حرکت داده شوند. به این نگین ها براکت می گویند. این درمان به همکاری بیمار نیازی ندارد و خود به صورت ثابت توسط دندانپزشک به دندان می چسبد.طول درمان در این نوع ازارتودنسی به طور متوسط حدود ۲ سال می باشد اما این میزان متغیر است و بستگی به نوع دهان و دندان بیمار دارد و ممکن است بیمار دارای ناهنجاری هایی باشد که این خود طول درمان را بالا می برد. اما همکاری بیمار نیز بسیار موثر است و باید در خوردن غذاهایی سفت که فشار زیادی به دندان ها وارد می کند اجتناب ورزد. اگر این همکاری متقابل صورت نگیرد و اصولی که از طرف دندانپزشک به بیمار گوشزد می شودف رعایت نشود براکت از دندان جدا می شود که در نتیجه باید براکت تازه ای برای بیمار چسبانده شود که خود این کار سبب به طول انجامیدن دوره درمان و همچنین آسیب به دندن نیز می شود. در این دوره درمانی نیاز به مراقبت های ویژه ای از طرف بیمار است که تغییر رنگ و چوسیدگی در دندان ها را به عمل نیاورد.
ارتودنسی متحرک: همان طور که از نام این نوع از ادرمان ارتودنسی بر می آید به دستگاهی که توانایی خارج کردن و نیز جاگذاری آن را داشته باشید، ارتودنسی متحرک می گویند. بدین صورت که در این نوع ارتودنسی برخلاف ارتودنسی ثابت براکت به دندان چسبیده نمی شود. ارتودنسی متحرک به گونه ای ایجاد و ساخته می شود که هم متناسب با اندازه دهان شما باشد و به روند درمان ارتودنسی کمک می کند. این نکته را فراموش نکنید که طول درمان ارتودنسی توسط دندان پزشک برای هر فرد طرح ریزی می شود و این دندان پزشک است که در باره استفاده از این نوع درمانی تصمیم گیری نهایی را می دهد. خود این دستگاه های ارتودنسی متحرک به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند. گروه اول متناسب با حرکت های ساده دندانی می باشد. دومین گروه از دستگاه های ارتودنسی متحرک برای حرکت دادن دو فک بالا و پایین متناسب شده است. این دستگاه ها بدین شکل طرح ریزی شده اند که نیروی مشخصی را با مساعدت فنرها و پیچ ها و نیز با کمک دیگر اجزای مکانیکی به دندان ها و یا هر دو فک وارد کنند..
ارتودنسی نامرئی: : ارتودنسی نامرئی نوعی کم شناخته تر از انواع ارتودنسی در میان احاد مردم است، این نوع ارتودنسی همان طور که از نامش بر می آید در هنگام جای گیری در دندان دیده نمی شود و در آن دندان ها بدون براکت و سیم در جای درست خود واقع می شوند. در این روش تنظیم کننده در داخل دستگاه های طلقی نامریی نصب و ساخته می شود به دین علت است که این نوع ارتودنسی تماس و نزدیکی کمتری با مواد غذایی که بیمار مورد استفاده قرار می دهد دارد، اما باید این نکته را توجه کرد که بسیار نیز در میان روش دیگر ارتودنسی محبوب است به نسبت دیگر روش های ارتودنسی. اما این نکته نیز وجود دارد که جواب درمانی به روش براکت ها سریع تر اتفاق می افتد و به نسبت روش ارتودنسی نامرئی هم میزان هزینه و هم طول دوره درمانی آن نیز به طور قطع یقین مشخص نیست.

مشخصات
 • جنسیت مونث
 • وابسته به کلینیک خصوصی
 • تجارب / مهارت ها متخصص ارتودنسی
 • دانشگاه لرستان
 • رشته تحصیلی دندانپزشکی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی استادیار دانشکده دندانپزشکی لرستان
 • مقطع تحصیلی بورد تخصصی دکتری
 • کلمات کلیدی دکتر مریم افشاری ، دندانپزشک، دکتر مریم افشاری متخصص ارتودنسی ، جراحی دهان و فک و صورت ، جراحی دهان و فک و صورت ، جراح و دندانپزشک، جراحی کاشت دندان (ایمپلنت)، جراحی شکستگی فک و صورت، جراحی شکاف و لب و کام در تهران، جراحی کیست و تومور فک و صورت، جراحی زیبایی فک و چانه در تهران، دکتر مریم افشاری استاد دانشگاه، دکتر مریم افشاری ، جرم گیری دندان، کشیدن و پر کردن دندان با بهترین متریال کلیه خدمات ترمیم و پر کردن دندان ها، جایگذاری ایمپلنت دندانی و لمینیت، خدمات دندانپزشکی زیبایی، آموزش بهداشت دهان و دندان، اصلاح طرح لبخند و بستن فضا های بین دندانی، پروتز ثابت و متحرک، ارتودنسی ثابت و متحرک، ترمیم دندان با اشعه، جرم گیری دندان ها و سفید کردن دندان ها، جراحی دندان های نهفته، عقل، جراحی لثه در مطب دندانپزشکی، دکتر مریم افشاری متخصص ارتودنسی ، جراحی دهان و فک و صورت.
تخصص ها
 • دندانپزشک
 • ارتودنسی
قرار ملاقات
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 الی 8 شب
تصویر
دکتر مریم افشاری
ارتودنسی
(0)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر