منو
X

تصویر
دکتر روح الله بهروزی
دندانپزشک
(0)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(0) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

بنده دکتر روح الله بهروزی متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس) و دارای بورد تخصصی اندودانتیکس می باشم. بنده متولد سال ۱۳۶۸ می باشم و پس از اتمام تحصیلات متوسطه خود وارد دانشگاه شدم. بنده در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه پذیرفته شدم و در سال ۱۳۹۲ از رشته مورد علاقه خود یعنی دندان پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل شدم و سپس به کار درمانی پرداختم و بلافاصله با توجه به علاقه خود به تخصص اندودانتیکس در دانشگاه علوم پزشکی اهواز پذیرفته شدم و بورد تخصص خود را از این رشته در سال ۱۳۹۵ دریافت کردم. بنده توانستم رتبه اول برود تخصصی را در سال ۱۳۹۵ کسب کنم و در سال ۱۳۹۵ به عنوان دستیار تخصصی برتر داانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم. بنده سپس بلافاصله پس از دریافت بورد تخصص خود به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه بو علی سینای همدان مشغول به کار شدم و تا هم اکنون در حال فعالیت و امر تدریس در آن دانشگاه می پردازم. در حال حاضر در مرتبه استادیاری به فعالیت و تدریس و پژوهش در دانشگاه مشغول می باشم. حاصل مدت زمان فعالیت تدریس و تلاش در این دانشگاه چاپ مقالات متعدد در مجلات علمی داخلی و خارجی و برگزاری سمینار ها و شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی و تالیف کتب می باشد و از این طریق همواره بر آن هستم تا بتوانم اطلاعات و دانش به روز را در اختیار دنشجویان خود قرار دهم. بنده در طول فعالیت خود در دانشکاه سمت هایی را از جمله: سوابق آموزشی اجرایی استادیار گروه آموزشی اندودانتیکس: از سال ۱۳۹۵ ، عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی: از سال ۱۳۹۷، مسئول امور تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی: از سال ۱۳۹۶ ، عضو شورای تشویق دانشکده دندانپزشکی: از سال ۱۳۹۷ ،عضو کمیته آموز پاسخگو دانشکده دندانپزشکی: از سال ۱۳۹۵ ، عضو کمیته آموزش مجازی دانشکده دندانپزشکی از سال ۱۳۹۵، تدریس واحد های عملی و تئوری در بخش عمومی و تخصصی در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد. همچنین در طول این مدت به عنوان استاد راهنما پایان نامه هایی را با دانشجویان عزیز کار کرده ام و کارگاه های علمی و تخصصی را نیز برگزار کرده ام. با شناخت تجهیزات به روز در درمان ریشه دندان و شناخت آن ها بتوانم این تجهیزات را در امر درمان ریشه دندان تهیه و به کار بندم زیرا تجهیزات در ارائه کیفیت درمانی یکی از گزینه های موثر در درمان دندان پزشکی به خصوص درمان ریشه دندان می باشد. بنده عضو انجمن اندودتیکس های ایران نیز می باشم. بنده همیشه سعی خود را بر آن داشته ام که با استفاده از فضای مناسب و بسیار ارام در مطب شخصی خود و بر اساس دانش روز دنیا و با به کار بردن تکنولوژی های نوین روز آماده خدمات رسانی با کیفیت تخصصی به مراجعین عزیز کشور خود می باشم. بنده و کلیه همکاران خود در مطب تمام سعی خود را جهت جلب رضایت شما انجام می دهیم امید است همیشه سلامت و تندرست باشید. شما عزیزان با مراجعه به اندودنتیکس می توانید دندان های سالم و زندکی سالمی را تجربه کنید. در اینجا قصد دارم توضیحاتی در ارتباط با شکستگی های دندان توضیحاتی کوتاه ارائه دهم.
وقتی دندانم دچار شکستگی شد چه باید بکنم؟ اکثر شکستگی های دندان به عنوان شکستگی ریشه محسوب نمی شوند. در اکثر مواقع این شکستگی ها در محدوده و بخش تاج بالای لثه رخ خواهد داد که هر چند در اکثر موارد با درمان های پر کردن، روکش و بعضاً جراحی لثه (افزایش طول تاج) به همراه این درمان‌ ها، دندان قابل حفظ است. صحیح ترین و مناسب ترین شیوه برخورد در مواجهه با شکستگی دندان این است که سریعه و تا جایی که امکان دارد نزد دندان پزشک مراجعه کنید. در صورتی که به هر دلیل گفته شود که دندان دیگر قابلیت نگه داشتن را ندارد و می بایست آن را کشید، هر چه سریع تر نسبت به کشیدن دندان خود اقدام نمایید. زیرا با گذر زمان طولانی تر و خراب شدن بخش های بیشتر تاج دندان، علاوه بر این که کشیدن دندان با دشواری همراه می شود احتمال عفونت و آبسه نیز وجود دارد. در صورتی‌که وضعیت قرار گیری ایمپلنت به‌ جای دندان طبیعی کشیده شده آماده باشد، در مواردی امکان دارد وجود جایگزینی با ایمپلنت نیز وجود داشته باشد. آیا شکسته شدن دندان قابل‌پیشگیری است؟ امکان شکسته شدن دندان عصب کشی شده با پر شدن استاندارد دندان و روکش دندان تا مقدار زیادی امکان دارد کاسته شود اما این کاهش به طور کامل قابل پیگیری نمی باشد. در مواقعی در میان جلسات درمان، دندان ‌پزشک دیواره‌ های نازک دندان بیمار را کوتاه می ‌کند که این کار صرفا جهت کم کردن اتفاقاتی از جمله شکستگی قسمت‌ های تاج یا ریشه می باشد. به طور کلی در دندان هایی که ضعیف و یا خراب شده، با روکش کردن دندان می تواند تا مقدار زیادی از دندان بیمار در مقابل حوادث و شکستگی ها جلوگیری به عمل آورد و دندان را مقاوم کرد. هر چند که روکش‌ ها تضمین کننده صد در صد و کامل پیشگیری از شکستگی‌ ها نمی باشد. تغییر دادن عادت های غذایی و عادت های روزمره (هم چون جویدن اجسام بسیار سفت یا استفاده از دندان‌ ها جهت باز کردن، بریدن و … اشیا) عواملی هستند که احتمال شکستگی ناگهانی دندان را کم می کند. محافظت در مقابل صدمات فیزیکی و ضربات (استفاده از محافظ در ورزش ‌های رزمی) نیز به پیشگیری و جلوگیری از شکستگی ‌های کلی دندان یاری رسان می باشد. اگر دندانی را که دچار شکسته شدن ریشه شده نکشم چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر دندانی دچار شکستگی ریشه به صورت عمودی شود حتما آن دندان را باید کشید. در این چنین مواردی دندان ‌ها آبسه می ‌کنند. در اکثر موارد ولی با تشکیل به ‌اصطلاح فیستول (جوش مانندی روی لثه که از آن چرک خارج می گردد) درد چندانی امکان دارد احساس نشود اما استخوان دور دندان به‌ شکل خاموش در حال تحلیل است و احتمال دارد که در آینده ظرفیت انجام درمان ‌هایی هم چون ایمپلنت کم شود. در صورت تمایل به ارتباط با من و بهره مندی از خدماتم در زمینه های اشاره شده می توانید با تعیین نوبت قبلی به آدرس درج شده مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا از طریق راه های ارتباطی ثبت شده (آدرس مطب، شماره تماس) اقدام کنید.

مشخصات
 • جنسیت مذکر
 • وابسته به کلینیک خصوصی
 • تجارب / مهارت ها متخصص دندان پزشکی درمان ریشه (اندودانتیکس)
 • دانشگاه
 • رشته تحصیلی دندانپزشکی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی بورد تخصصی دکترا
 • کلمات کلیدی دکتر روح الله بهروزی متخصص دندانپزشکی درمان ریشه (اندودانتیکس) (دارای بورد تخصصی)، درمان ریشه دندان (عصب کشی) ، فلوشیپ و مسترشیپ، ترمیم و زیبایی دندان ، سفید کردن دندان، ساییدگی دندان، تغییر اندازه دندان، روکش دندان، ترمیم دندان شکسته، مرتب کردن داندان، جرم گیری دندان، جایگذاری ایمپلنت دندانی و لمینیت، ارتوسرجری، ناهنجاری دهان و دندان، عصب کشی، بلچینگ، لمینت، منظم کردن دندان ها، خدمات دندان پزشکی زیبایی، آموزش بهداشت دهان و دندان، اصلاح طرح لبخند، بستن فضا های بین دندانی، ارتودنسي بزرگسالان، ارتودنسي شفاف، ارتودنسی براکت شفاف، ارتودنسی ثابت و متحرک ، ارتودنسی دیمون ، جراحی سینوس فک، درمان فاصله های بین دندان، درمان چرخش و نا مرتبی دندان ها، ورم دندان، ارتودنسی نامرئی ، جایگذاری ایمپلنت دندانی و لمینیت، پروتز ثابت و متحرک، جراحی دندان های نهفته، درمان مال اکلوژن پروتز ثابت و متحرک، طراحی لبخند، ترمیم دندان با اشعه، جرم گیری دندان ها و سفید کردن دندان ها، جراحی دندان های نهفته، عقل، جراحی لثه در مطب دندان پزشکی، متخصص ارتودانتیکس، متخصص دندان پزشکی درمان ریشه (اندودانتیکس).  
تخصص ها
 • دندانپزشک
تصویر
دکتر روح الله بهروزی
دندانپزشک
(0)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر