منو
X

تصویر
معصومه جوهری خاتون آباد
رادیولوژی دهان، فک و صورت
(5)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(5) رای
60%

دقت

100%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من دکتر معصومه جوهری خاتون آباد هستم، عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (مرتبه علمی: دانشیار) و هم چنین متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت (شماره نظام پزشکی: ۱۰۹۶۹۵).
از میان فعالیت های متعددی که در حیطه های آموزشی، مشاوره ای، تحقیقاتی، علمی و پژوهشی، … داشته ام می توانم به طور خلاصه اشاره ای داشته باشم به: مشارکت در اجرای پایان نامه های دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم به عنوان استاد راهنما و هم استاد مشاور، مجری و همکار اصلی چندین طرح تحقیقاتی، نگارش مقاله های علمی و انتشار این آثار در معتبرترین ژورنال های داخلی و خارجی، و غیره.
فعالیت من تنها محدود به این زمینه ها نمی شود، بلکه به عنوان یک متخصص رادیولوژی فک و صورت، تا کنون خدمات بسیاری را به هموطنان گرامی ارائه کرده ام. قابل ذکر می باشد که هم اکنون مدیریت یک مرکز تخصصی رادیولوژی فک و صورت به نام “مرکز رادیولوژی دهان و فک و صورت تابان” را بر عهده دارم. این مرکز را بعد از اخذ مجوزهای لازم در تبریز راه اندازی کردم و روزانه پذیرای افراد بسیاری هستم که جهت انجام تصویربرداری های تخصصی دندانپزشکی به این مجموعه مراجعه دارند.
هدف اصلی من از راه اندازی این مرکز، فراهم آوردن محیطی ایمن و مناسب برای ارائه ی دقیق ترین خدمات تشخیصی در حیطه ی رادیولوژی دندانپزشکی بوده است، از این رو سعی کرده ام مرکز را با پیشرفته ترین سیستم های تصویربرداری تجهیز کرده، و از پرسنلی کار آزموده و باتجربه دعوت به همکاری کنم.
هم چنین برای رفاه حال مراجعین عزیز، سامانه ای را در نظر گرفته ام تا برای دسترسی به تصاویر رادیوگرافی خود بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق سایت مرکز نتایج رادیوگرافی خود را دریافت کنند.
اما از میان خدمات اصلی مرکز خود می توانم اشاره ای داشته باشم به: رادیوگرافی اکلوزال (OCC)، رادیوگرافی بایت وینگ (BW)، رادیوگرافی پری اپیکال (PA)، رادیوگرافی پانورامیک (OPG)، سفالومتری لترال و پوستروانتریور، رادیوگرافی واترز، رادیوگرافی TMJ، سی تی اسکن سه بعدی فک و صورت (CBCT)، فتوگرافی، و غیره.
تکنیک های نام برده کار بررسی و تشخیص عارضه های دهان، فک و صورت را بسیار برای متخصصان راحت کرده است، به همین دلیل بسیاری از دندانپزشکان و جراحان فک و صورت برای تشخیص درست و ارائه ی راهکار درمانی مناسب از این تکنیک ها بهره می گیرند.
در صورتی که پزشک معالج شما نیز انجام این رادیوگرافی ها را تجویز کرده است می توانید با من و پرسنل مرکز در ارتباط باشید. شما بعد از انجام پذیرش، در سریع ترین زمان برای انجام تصویربرداری آماده شده و هم چنین در زمانی کوتاه قادر به دریافت نتایج رادیوگرافی خود از طریق سایت مرکز می باشید.
لطفا برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود از طریق شماره تماس و آدرس ایمیل ثبت شده با پرسنل مرکز در ارتباط باشید.

مشخصات
 • جنسیت زن
 • وابسته به کلینیک مرکز رادیولوژی دهان و فک و صورت تابان
 • تجارب / مهارت ها مشاوره و راهنمایی پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از جمله پایان نامه هایی با موضوعات (مقایسه تطابق تشخیصی تصاویر پانورامیک در تعیین هویت افراد بی دندان توسط دندانپزشکان عمومی و متخصصین رادیولوژی دهان، فک و صورت) در سال 1401، (تشخیص و شماره گذاری دندان در تصاویر رادیوگرافی پانورامیک با استفاده از شبکه های عصبی عمیق) در سال 1401، (رابطه ی دیابت ملیتوس نوع دو با کمیت و کیفیت استخوان در مناطق اهدای پیوند اتوژنوس داخل دهانی با استفاده از تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی) در سال 1400، (مقایسه مورفولوژی سلاتورسیکا بین افراد با نهفتگی کانین های ماگزیلاری و افراد بدون نهفتگی) در سال های 1399 تا 1400، (ارزیابی اندازه و موقعیت کانال چشمی تحتانی نسبت به سینوس ماگزیلاری در تصاویر CBCT بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان دانشکده دندانپزشکی تبریز در سال ۱۳۹۷- ۱۳۹۸- یک مطالعه گذشته نگر) در سال 1399 تا 1400، (بررسی آرتیفکت های ایجاد شده توسط مواد فلزی در فضای exomass در تصویر برداری کامپیوتری با پرتو مخروطی) در سال 1398، (مقایسه میزان دز دریافتی تیروئید و کیفیت تصاویر رادیوگرافی پانورامیک با و بدون حضور شیلدهای حاوی مواد نانوکامپوزیت) در سال 1398، (بررسی موقعیت شریان آلوئولار خلفی فوقانی و ارتباط با سینوس ماگزیلاری در تصاویر cbct بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی تبریز در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵) بین سال های 1397 تا 1399، (مقایسه کیفیت پرکردگی کانال ریشه و سلامت پری آپیکال توسط رادیوگرافی های پری آپیکال و پانورامیک و CBCT) در سال 1397، (بررسی مورفومتریک سوراخ کامی بزرگ به تفکیک جنسیت در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در مراجعه کنندگان به بخش رادیولوژی دانشکده دندان پزشکی تبریز در سال های ۹۶-۹۴) در سال 1397 تا 1399، (بررسی یافته های اتفاقی در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی تبریزدرسال ۱۳۹۶) در سال 1397، (مقایسه ارتفاع کام در الگوهای صورتی عمودی مختلف با حجم راه هوایی بینی و حلق توسط تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی) در سال 1397، (تعیین ابعاد مزیودیستالی دندان ها و اندازه قوس فکی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در مراجعه کنندگان به بخش رادیولوژی دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی تبریز در سال ۱۳۹۵) در سال 1396، (تعیین جنسیت افراد بالغ توسط مدل سه بعدی از دندان نیش در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی تبریز) در سال 1396 تا 1400، و...؛ نگارش مقاله های علمی به صورت فردی و همکاری با تعدادی از استاید و انتشار این آثار در نشریات و مجلات معتبر داخلی و خارجی از جمله مقاله (Dosimetry of critical organs in maxillofacial imaging with cone-beam computed tomography) منتشر شده در Journal of Biomedical Physics and Engineering در سال 2019، مقاله (Anatomic features of c-shaped mandibular second molars in a selected iranian population using CBCT) چاپ شده در Iranian Endodontic Journal در سال 2018، مقاله (Metal Artifact Suppression in Dental Cone Beam Computed Tomography Images Using Image Processing Techniques) منتشر شده در Journal of Medical Signals and Sensors در سال 2018، مقاله (Determine and Compare the Volume and Length of the Upper Airway Using Cone‑beam Computed Tomography Images in Patients with Obstructive Sleep Apnea) چاپ شده در Asian Journal of Pharmaceutics در سال 2018، مقاله (Correction to: Efficacy of radiographic density values of the first and second cervical vertebrae recorded by CBCT technique to identify patients with osteoporosis and osteopenia J Dent Res Dent Clin Dent Prospect) چاپ شده در Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects در سال 2018، مقاله (Detection of vertical root fractures in intact and endodontically treated premolar teeth by designing a probabilistic neural network: An ex vivo study) منتشر شده در Dentomaxillofacial Radiology در سال 2017، مقاله (Prevalence of extra roots in permanent mandibular first molars in Iranian population: A CBCT analysis) چاپ شده در Iranian Endodontic Journal در سال 2017، مقاله (Facial soft tissue thickness of midline in an Iranian sample: MRI study) منتشر شده در Open Dentistry Journal در سال 2017، مقاله (Efficacy of radiographic density values of the first and second cervical vertebrae recorded by CBCT technique to identify patients with osteoporosis and osteopenia) منتشر شده در Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects در سال 2017، مقاله (A comparable study of the diagnostic performance of orbital ultrasonography and CBCT in patients with suspected orbital floor fractures) چاپ شده در Dentomaxillofacial Radiology در سال 2016، مقاله (A novel thresholding based algorithm for detection of vertical root fracture in nonendodontically treated premolar teeth) منتشر شده در Journal of Medical Signals and Sensors در سال 2016، مقاله (A comparable study of the diagnostic performance of orbital ultrasonography and CBCT in patients with suspected orbital floor fractures: Some considerations - Author's reply) چاپ شده در Dentomaxillofacial Radiology در سال 2016، مقاله (Radiographic Comparison of the Width of the Inferior Cortex of the Mandible and the Height and Density of the Alveolar Bone in Smoking and Non-smoking Males using Cone-beam Tomography Images) منتشر شده در Journal of International Oral Health در سال 2016، مقاله (Relationship between the thickness of cortical bone at maxillary mid-palatal area and facial height using CBCT) چاپ شده در Open Dentistry Journal در سال 2015، مقاله (Comparison of ultrasonography with computed tomography in the diagnosis of nasal bone fractures) منتشر شده در Dentomaxillofacial Radiology در سال 2011، مقاله (Relationship among panoramic radiography findings, biochemical markers of bone turnover and hip BMD in the diagnosis of postmenopausal osteoporosis) منتشر شده در Iranian Journal of Radiology در سال 2011، مقاله (Odontogenic keratocysts in Nevoid basal cell carcinoma syndrome: A case report) چاپ شده در Cases Journal در سال 2009، مقاله (Dental radiographic findings of malignant osteopetrosis: Report of four cases) منتشر شده در Iranian Journal of Radiology در سال 2009، و...؛ مشارکت در انجام چندین طرح تحقیقاتی هم به عنوان مجری و هم همکار
 • دانشگاه
 • رشته تحصیلی تصویربرداری دهان، فک و صورت
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی مؤسس و مدیر مرکز رادیولوژی دهان و فک و صورت تابان
 • مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
 • کلمات کلیدی دکتر معصومه جوهری خاتون آباد دندانپزشک، دکتر معصومه جوهری خاتون آباد فوق تخصص دندانپزشکی، دکتر معصومه جوهری خاتون آباد متخصص بهداشت عمومی دهان و دندان، دکتر معصومه جوهری خاتون آباد متخصص ریشه‌ درمانی، دکتر معصومه جوهری خاتون آباد متخصص دندانپزشکی سالمندان، دکتر معصومه جوهری خاتون آباد متخصص آسیب‌ شناسی دهان و فک و صورت، دکتر معصومه جوهری خاتون آباد متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت، دکتر معصومه جوهری خاتون آباد جراح دهان و فک و صورت، دکتر معصومه جوهری خاتون آباد متخصص کاشت دندان، دکتر معصومه جوهری خاتون آباد متخصص ارتودنسی
تخصص ها
 • دندانپزشک
 • متخصص بهداشت دندان
 • تکنسین دندان‌پزشکی
تصویر
معصومه جوهری خاتون آباد
رادیولوژی دهان، فک و صورت
(5)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر