منو
X

تصویر
فرزاد اسماعیلی گاوگانی
رادیولوژی دهان، فک و صورت
(0)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(0) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من دکتر فرزاد اسماعیلی گاوگانی هستم، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی) و متخصص پرتونگاری فک و صورت به شماره نظام پزشکی: ۸۵۱۴۱٫ تا به امروز در کنار تدریس در دانشگاه، فعالیت هایی نیز در حیطه مشاوره، علمی- پژوهشی، تحقیق، … داشته ام از جمله مشاوره و راهنمایی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای اجرای پایان نامه های تحصیلی، مشارکت در انجام چندین طرح تحقیقاتی هم به عنوان مجری و هم همکار، نویسندگی مقاله های علمی و تخصصی هم به صورت فردی و هم گروهی، و انتشار این آثار در ژورنال های معتبر علمی- پژوهشی در داخل و خارج کشور.
علاوه بر این تا کنون به عنوان یک متخصص تصویربرداری دهان و فک و صورت، خدمات تشخیصی بسیاری را به مردم عزیز کشورم ارائه کرده ام. قابل ذکر می باشد که در حال حاضر مدیریت یک مرکز تخصصی رادیولوژی “مرکز رادیولوژی تخصصی دهان، فک و صورت دکتر اسماعیلی” را بر عهده دارم و در این مجموعه انواع خدمات تصویربرداری در شاخه دندانپزشکی را به بیماران عزیز ارائه می کنم.
مرکز رادیولوژی بنده در تبریز تأسیس شده، و روزانه افراد بسیاری جهت انجام رادیوگرافی و فتوگرافی به این مرکز مراجعه دارند. مزیت مرکز رادیولوژی من، در تجهیزات به روز و پیشرفته تصویربرداری، حضور کارشناسان رادیولوژی با تجربه، قرارداد با اکثر بیمه های پایه و تکمیلی، امکان دسترسی آنلاین به تصاویر رادیوگرافی، و… می باشد، از این رو انتخاب اول بسیاری از پزشکان و بیماران عزیز است.
شما می توانید با مراجعه به مرکز رادیولوژی بنده از طیف وسیعی از خدمات تصویربرداری دندانپزشکی از قبیل: رادیوگرافی های داخل دهانی (رادیوگرافی بایت وینگ، رادیوگرافی پری اپیکال، رادیوگرافی اکلوزال)، رادیوگرافی های خارج دهانی (رادیوگرافی پانورامیک، سفالومتری، رادیوگرافی سینوس و جمجمه، رادیوگرافی مفصل فکی- گیجگاهی، سی تی اسکن سه بعدی فک و صورت، …) و فتوگرافی بهره مند شوید.
با کمک متدهای نام برده می توان بررسی دقیقی از تمامی بافت های سخت و نرم، داخل و خارج دهان داشت، به همین دلیل بسیاری از متخصصان دندانپزشکی و جراحان فک و صورت در طی تشخیص و ارائه ی طرح های درمانی خود، از این تکنیک ها بهره می گیرند، تا هم دقت در تشخیص بیماری را بالا برده و میزان خطا در طرح درمانی ارائه شده را کاهش دهند.
در صورتی که پزشک معالج شما نیز انجام رادیوگرافی و فتوگرافی را برایتان تجویز کرده است می توانید مجموعه بنده را انتخاب نمایید. من به همراه پرسنل مرکز روزهای شنبه تا پنجشنبه را در خدمت شما بیماران عزیز می باشم.
لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس و آدرس ایمیل ثبت شده، اقدام فرمایید.
هم چنین در صورتی که قبلا به مرکز رادیولوژی بنده مراجعه داشته اید، می توانید با مراجعه به سایت و وارد کردن شماره موبایل خود، گزارش و نتایج تصویربرداری های خود را دریافت نمایید.

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک مرکز رادیولوژی تخصصی دهان، فک و صورت دکتر اسماعیلی
 • تجارب / مهارت ها فعالیت در روند اجرایی پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم به عنوان استاد راهنما و هم استاد مشاور از جمله پایان نامه هایی با موضوعات (مقایسه ی ویژگی های مورفومتریک شیپور Eustachian بین افراد سالم و بیماران دارای شکاف لب و کام با استفاده از تصاویر CBCT) در سال 1401، (مقایسه میزان درد بعد از جراحی دندان مولر سوم نهفته فک پایین به دنبال مصرف پرگابالین و استامینوفن : کارآزمایی بالینی دوسوکور) در سال 1401، (بررسی رادیوگرافیک میزان تحلیل استخوان اینتردنتال در جراحی ایمپلنت فوری پس از اعمال لیزر کم توان LT-IR ۶۶۰ نانومتر) در سال 1401، (نمایان ساختن خودکار شکستگی استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک با استفاده از یک سیستم شبکه عصبی پیچشی عمیق) در سال 1401، (رابطه ی دیابت ملیتوس نوع دو با کمیت و کیفیت استخوان در مناطق اهدای پیوند اتوژنوس داخل دهانی با استفاده از تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی) در سال 1400، (بررسی میزان مشارکت بیماران بی دندان کامل درمان شده با ایمپلنت در برنامه درمان حمایتی پریودنتال و ارتباط آن با میزان رضایت آنان از درمان) در سال 1400، (مقایسه سن کرونولوژیک با سن دندانی بر مبنای نسبت حجم پالپ به مینا در دندان های مولر سوم نهفته مندیبل در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی CBCT بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان ، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی تبریز) در سال 1400، (مقایسه درمان ترموتراپی و درمان با لیزر کم توان در بیماران مبتلا به TMD Temporo mandibular joint disorder مقاوم به درمانهای معمول) بین سال 1399 تا 1400، (ارزیابی اندازه و موقعیت کانال چشمی تحتانی نسبت به سینوس ماگزیلاری در تصاویر CBCT بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان دانشکده دندانپزشکی تبریز در سال ۱۳۹۷- ۱۳۹۸- یک مطالعه گذشته نگر) بین سال های 1399 تا 1400، (مقایسه eruption level مولر های سوم ماگزیلاری در تصاویر CBCT و پانورامیک در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۹۶-۹۸) در سال 1399، (ارزیابی میزان هم خوانی و تطابق رادیوگرافی پانورامیک و CBCT در اندازه گیری ابعاد عمودی استخوان بین کرست آلوئول فک بالا و کف سینوس ماگزیلاری) در سال 1399 تا 1400، (مقایسه زاویه بین محور طولی مولر دوم و سوم مندیبل و ماگزیلا در تصاویر پانورامیک و توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی CBCT در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیو لوژی دهان،فک و صورت دانشکده ی دندانپزشکی تبریز در سال های ۹۷ و ۹۸) در سال 1399، (بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D۳ با میزان تراکم استخوان فکین در نواحی بی دندانی خلفی بیماران کاندید ایمپلنت های دندانی) در سال 1399، (بررسی قابل مشاهده بودن کانال مندیبل در مقاطع کراس سکشنال تصاویر توموگرافی با اشعه ی مخروطی با توجه به معیار سن و جنس) در سال 1398، (بررسی ارتباط بین حجم زبان و شاخص های قوس دندانی و استخوان بازال در بیماران Cl I و Cl II در تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی) در سال 1398، (همبستگی شیب محوری و نامنظمی اینسایزورهای مندیبل با حجم زبان در رادیوگرافی CBCT) در سال 1397، (بررسی ارتباط نهفتگی پالاتالی یکطرفه دندان کانین ماگزیلا با شاخص های دنتوآلوئولار در رادیوگرافی CBCT) در سال 1397، (مقایسه ابعاد راه هوایی فوقانی و لندمارک های آناتومیک سفالومتریک در کودکان ۸ تا ۱۲ ساله مبتلا به آپنه انسدادی خواب و کودکان سالم با استفاده از تصاویر توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی) در سال 1397، (فراوانی انواع مختلف انحراف سپتوم بینی و اثر هریک از آنها بر افزایش ضخامت مخاط سینوس های ماگزیلاری در یک جمعیت ایرانی) بین سال های 1396 تا 1400، (بررسی مقایسه ای قطر کانال کاروتید در افراد دارای فشار خون بالا و افراد سالم در تصاویر CBCT) در سال 1396، و...؛ نگارش مقاله های علمی و تخصصی که در برترین مجله های علمی- پژوهشی داخلی و خارجی چاپ شده است از جمله مقاله (Metal Artifact Suppression in Dental Cone Beam Computed Tomography Images Using Image Processing Techniques) چاپ شده در Journal of Medical Signals and Sensors در سال 2018، مقاله (Determine and Compare the Volume and Length of the Upper Airway Using Cone‑beam Computed Tomography Images in Patients with Obstructive Sleep Apnea) منتشر شده در Asian Journal of Pharmaceutics در سال 2018، مقاله (Comparison of digital diagnostic value and cone beam computed tomography CBCT in determining vertical root fracture in single-root teeth) چاپ شده در Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada در سال 2018، مقاله (Correction to: Efficacy of radiographic density values of the first and second cervical vertebrae recorded by CBCT technique to identify patients with osteoporosis and osteopenia J Dent Res Dent Clin Dent Prospect) منتشر شده در Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects در سال 2018، مقاله (Detection of vertical root fractures in intact and endodontically treated premolar teeth by designing a probabilistic neural network: An ex vivo study) چاپ شده در Dentomaxillofacial Radiology در سال 2017، مقاله (Facial soft tissue thickness of midline in an Iranian sample: MRI study) منتشر شده در Open Dentistry Journal در سال 2017، مقاله (A novel thresholding based algorithm for detection of vertical root fracture in nonendodontically treated premolar teeth) چاپ شده در Journal of Medical Signals and Sensors در سال 2016، مقاله (Comparison of ultrasonography with computed tomography in the diagnosis of nasal bone fractures) منتشر شده در Dentomaxillofacial Radiology در سال 2011، مقاله (Relationship among panoramic radiography findings, biochemical markers of bone turnover and hip BMD in the diagnosis of postmenopausal osteoporosis) چاپ شده در Iranian Journal of Radiology در سال 2011، مقاله (Tomographic volume evaluation of submandibular fossa in patients requiring dental implants) منتشر شده در Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology در سال 2010، و...؛ مشارکت در انجام چندین طرح تحقیقاتی در سمت مجری و همکار
 • دانشگاه
 • رشته تحصیلی تصویربرداری دهان، فک و صورت
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی مؤسس و مسئول مرکز رادیولوژی تخصصی دهان، فک و صورت دکتر اسماعیلی
 • مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
 • کلمات کلیدی دکتر فرزاد اسماعیلی گاوگانی دندانپزشک، دکتر فرزاد اسماعیلی گاوگانی فوق تخصص دندانپزشکی، دکتر فرزاد اسماعیلی گاوگانی متخصص بهداشت عمومی دهان و دندان، دکتر فرزاد اسماعیلی گاوگانی متخصص ریشه‌ درمانی، دکتر فرزاد اسماعیلی گاوگانی متخصص دندانپزشکی سالمندان، دکتر فرزاد اسماعیلی گاوگانی متخصص آسیب‌ شناسی دهان و فک و صورت، دکتر فرزاد اسماعیلی گاوگانی متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت، دکتر فرزاد اسماعیلی گاوگانی جراح دهان و فک و صورت، دکتر فرزاد اسماعیلی گاوگانی متخصص کاشت دندان، دکتر فرزاد اسماعیلی گاوگانی متخصص ارتودنسی
تخصص ها
 • دندانپزشک
 • متخصص بهداشت دندان
 • تکنسین دندان‌پزشکی
تصویر
فرزاد اسماعیلی گاوگانی
رادیولوژی دهان، فک و صورت
(0)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر