منو
X

تصویر
یاسر صافی
رادیولوژی دهان، فک و صورت
(4)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(4) رای
80%

دقت

0%

مفید بودن

100%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من دکتر یاسر صافی هستم، متخصص تصویربرداری دهان و فک و صورت به شماره نظام پزشکی: ۹۲۵۵۳٫
بنده در حال حاضر عضو هیأت علمی گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مرتبه علمی: دانشیار) نیز می باشم، و در کنار ارائه ی خدمات مراقبتی و تشخیصی به عنوان یک متخصص رادیولوژی، فعالیت های متعددی در زمینه های آموزشی، تحقیقاتی و مشاوره ای دارم.
.
.
سوابق تحصیلی و شغلی
لازم به ذکر است که دوره دندانپزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی تهران گذرانده ام و در سال ۱۳۷۵ فارغ التحصیل شدم، دوره تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت را نیز مجدد در همین دانشگاه گذرانده و در سال ۱۳۸۴ موفق به اخذ بورد تخصصی با رتبه اول شدم.
بعد از اتمام دوره تخصصی و دریافت بورد، دوران طرح خود را در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ در زاهدان سپری کردم و در طی این مدت نیز به عنوان هیأت علمی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فعالیت داشتم. در مدت زمانی که در این شهر حضور داشتم، اولین مرکز رادیولوژی دهان و فک و صورت را نیز راه اندازی کردم، که تأسیس این مجموعه زمینه سازی شد برای شکل گیری رشته ی تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت در دانشگاه این استان.
بعد از اتمام دوران طرح، به تهران بازگشته و فعالیتم را به عنوان هیأت علمی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز کردم. هم چنین در طی این سال ها مدت چهار سال را مدیر گروه، و دو سال را سرپرست تخصصی رادیولوژی این دانشگاه بودم.
البته لازم به ذکر است که تا به امروز در کنار تدریس در دانشگاه، نگارش و ارائه مقالات علمی، مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی، مشاوره و راهنمایی دانشجویان عزیز برای انجام پایان نامه، … به عنوان یک متخصص رادیولوژی خدمات بی شماری را به هموطنان عزیز ارائه کرده ام.
.
.
مرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت دکتر صافی
بنده در همان سال های ابتدایی برگشت به تهران، و در سال ۱۳۸۹ با همراهی مهندس محمدرضا روح الهی و بعد از اخذ مجوزهای لازم، مرکز رادیولوژی خود با نام “مرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت دکتر صافی” را در تهران تأسیس کردم. این مرکز به عنوان یکی از اولین مراکز رادیولوژی تمام دیجیتال در کشور محسوب می شود.
و ما در طی این سال ها، انواع خدمات رادیوگرافی ساده دیجیتال، اسکن از نواحی فک و صورت، فتوگرافی (مخصوص دندانپزشکی، جراحی فک و صورت، جراحی بینی)، سونوگرافی از فک و صورت، تصویربرداری اینفرارد و فلوئورسنت، و… را به بهترین شکل و مطابق با استانداردهای جهانی به مراجعین عزیز ارائه کرده ایم.
در حال حاضر تیمی حرفه ای و مجرب متشکل از کارشناسان رادیولوژی و کامپیوتر، ما را همراهی می کنند و هم چنین برای ارتقا کیفیت و دقت خدمات ارائه شده از تجهیزات پیشرفته و به روز تصویربرداری بهره می گیریم.
شما با مراجعه نزد ما می توانید از خدمات متعددی از جمله: رادیوگرافی پانورامیک، سفالومتری، اسکن سه بعدی یا CBCT، پری اپیکال، بایت وینگ، واترز، رادیوگرافی تعیین سن استخوانی، رادیوگرافی مفصل فکی- گیجگاهی یا TMJ، سونوگرافی از بافت های نرم و غدد بزاقی، سیالوگرافی و فوتوگرافی بهره مند شوید.
عزیزانی که نیاز به انجام تصویربرداری های نام برده را دارند می توانند روزهای شنبه تا چهارشنبه بین ساعات ۹ صبح تا ۸:۳۰ شب، و روزهای پنجشنبه بین ساعات ۸ صبح تا ۱:۳۰ بعد از ظهر در مرکز حضور داشته باشند.
قابل توجه مراجعین عزیز، مجموعه ما با بیمه های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، بیمه بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک ملی و بانک سپه طرف قرارداد است. هم چنین به منظور رفاه حال شما عزیزان، سامانه آنلاین را در نظر گرفته ایم تا بدون نیاز به مراجعه حضوری قادر به مشاهده و دریافت گزارش تصویربرداری های خود باشید.
شما می توانید برای اطلاعات بیشتر با ما از طریق شماره تلفن ها و یا آدرس ایمیل درج شده در ارتباط باشید. هم چنین برای مشاهده و آشنایی بیشتر با مرکز، خدمات ارائه شده، دریافت گزارش، و… می توانید به وبسایت ما مراجعه داشته باشید.

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک مرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت دکتر یاسر صافی
 • تجارب / مهارت ها اخذ رتبه اول بورد تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت در سال 1384؛ راه اندازی اولین مرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت در استان سیستان و بلوچستان؛ نویسنده چندین مقاله علمی با همکاری تعدادی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی و انتشار این آثار در مجله های معتبر علمی- پژوهشی از جمله مقاله (Correlation of alveolar bone thickness and central incisor inclination in skeletal Class I and II malocclusions with different vertical skeletal patterns: A CBCT study) چاپ شده در American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics در سال 2023، مقاله (Anatomical Variations of the Mandibular Canal and Mental Foramen in Full Edentulous Iranian Subpopulation: A Cone-Beam Computed Tomographic Study) چاپ شده در Shiraz E Medical Journal در سال 2022، مقاله (Assessment of Inferior Alveolar Nerve Position at the Region of First and Second Mandibular Molars in Dentate and Edentulous Sites Using Cone Beam Computed Tomography: A Cross-Sectional Study) منتشر شده در Journal of Long-Term Effects of Medical Implants در سال 2022، مقاله (Bone quality and quantity of the mandibular symphyseal region in autogenous bone grafting using cone-beam computed tomography: a cross-sectional study) چاپ شده در Head and Face Medicine در سال 2021، مقاله (The Occurrence of Dental Implant Malpositioning and Related Factors: A Cross-sectional cone-beam Computed Tomography Survey) منتشر شده در Imaging Science in Dentistry در سال 2021، مقاله (Anatomical variations in the interforaminal regions of candidates for implant-assisted overdentures: a cross-sectional CBCT analysis) چاپ شده در General dentistry در سال 2020، مقاله (Correlation assessment of cervical vertebrae maturation stage and mid-palatal suture maturation in an Iranian population) منتشر شده در Journal of the World Federation of Orthodontists در سال 2020، مقاله (Marginal Bone Loss Around One-Piece Implants: A 10-Year Radiological and Clinical Follow-up Evaluation) منتشر شده در Implant Dentistry در سال 2019، مقاله (Common conditions associated with displacement of the inferior alveolar nerve canal: A radiographic diagnostic aid) چاپ شده در Imaging Science in Dentistry در سال 2019، مقاله (Assessment of gingival biotype and facial hard/soft tissue dimensions in the maxillary anterior teeth region using cone beam computed tomography) منتشر شده در Archives of Oral Biology در سال 2017، مقاله (Evaluating the affect of tube current's on different dental material artifacts in cone beam computed tomography using signal difference to noise ratio index) منتشر شده در Iranian Journal of Radiology در سال 2017، مقاله (Evaluation of visibility of foreign bodies in the maxillofacial region: Comparison of computed tomography, cone beam computed tomography, ultrasound and magnetic resonance imaging) چاپ شده در Iranian Journal of Radiology در سال 2016، مقاله (Survey of anatomy and root canal morphology of maxillary first molars regarding age and gender in an Iranian population using cone-beam computed tomography) چاپ شده در Iranian Endodontic Journal در سال 2016، مقاله (The applications of cone-beam computed tomography in endodontics: A review of literature) چاپ شده در Iranian Endodontic Journal در سال 2015، مقاله (Effect of metal artifacts on detection of vertical root fractures using two cone-beam computed tomography systems) منتشر شده در Iranian Endodontic Journal در سال 2015، مقاله (Comparison of CT-number and gray scale value of different dental materials and hard tissues in CT and CBCT) چاپ شده در Iranian Endodontic Journal در سال 2014، مقاله (Evaluation of alveolar crest bone loss via premolar bitewing radiographs: Presentation of a new method) منتشر شده در Journal of Periodontal and Implant Science در سال 2014، مقاله (Histological and CBCT evaluation of a pulpotomised primary molar using calcium enriched mixture cement) چاپ شده در European Archives of Paediatric Dentistry در سال 2013، و...؛ مشارکت در روند اجرای پایان نامه های تحصیلی بسیاری از دانشجویان هم به عنوان استاد راهنما و هم استاد مشاور از جمله استاد مشاور پایان نامه ای با موضوع (مقایسه ابعاد سینوس فرونتال و زین ترکی در افراد دارای ناهنجاری اسکلتی در بعد ساجیتال با استفاده از Cone-beam computed tomography CBCT) در سال 1401، استاد مشاور پایان نامه (ارزیابی دقت یافته های تصویر برداری در دو روش CTاسکن و CBCT بینی پیش از رینوپلاستی با یافته های حین جراحی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ۱۵ خرداد) در سال 1400، استاد مشاور پایان نامه (تشخیص پوسیدگی دندان با استفاده از روش رایج تشخیص پوسیدگی دندانی، معاینه چشمی، رادیوگرافی بایت وینگ و تشخیص پوسیدگی با استفاده از تکنولوژی جدید، دوربین های اینفرارد و فلورسنت) بین سال های 1396 تا 1397، و...؛ محقق و همکار چندین طرح تحقیقاتی از جمله همکار اصلی طرح (مقایسه دقت و کارایی حذف فایبر پست از کانال های درمان ریشه شده با استفاده از سیستم هدایت کامپیوتری با دو روش گاید اندودانتیک استاتیک منفرد و متعدد) در سال 1402، محقق اصلی طرح (ارزیابی کارایی بالینی پروب داخل دهانی دستگاه اولتراسونوگرافی در تعیین ضخامت بافت لثه ای) در سال 1402، همکار اصلی (بررسی فراوانی کانال canalis sinuosus در ناحیه قدام ماگزیلا توسط رادیوگرافی CBCT دربیماران مراجعه کننده به یک مرکز رادیولوژی خصوصی در ۲ سال اخیر) در سال 1402، همکار اصلی طرح (بررسی ارزش تشخیصی ابعاد سینوس ماگزیلاری و شاخص های مربوط به کانال آلوئولار تحتانی با استفاده از CBCT در تعیین جنسیت با روش داده کاوی) در سال 1401، محقق اصلی طرح (مقایسه ی اثر انواع مواد شبیه ساز نسج نرم بر value gray بافت سخت در تصویر برداری CBCT) در سال 1400، همکار اصلی طرح (بررسی دوز دریافتی اپراتور حین تصویربرداری پری اپیکال با دستگاه رادیوگرافی پرتابل) بین سال های 1400 تا 1401، همکار اصلی طرح (مقایسه دقت تشخیصی پرتوهای مادون قرمز بارادیوگرافیهای بایت وینگ درپوسیدگی های اینترپروگزیمال دندان های خلفی) در سال 1398، محقق اصلی طرح (ارزیابی وضعیت آناتومیک شریان آلوئولار خلفی فوقانی در ناحیه مولرهای فک بالا در تصاویر CBCT) بین سال های 1395 تا 1396، محقق اصلی طرح (بررسی توزیع فراوانی انواع ریج خلفی مندیبل با استفاده از cone beam computed tomography CBCT) بین سال های 1394 تا 1395، همکار اصلی طرح (مقایسه اثر آرتیفکت های فلزی بر تشخیص شکستگی ریشه در دو سیستم CBCT) بین سال های 1392 تا 1400، و...
 • دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رشته تحصیلی تصویربرداری دهان، فک و صورت
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی مدیر و مؤسس مرکز رادیولوژی دهان، فک و صورت دکتر یاسر صافی
 • مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
 • کلمات کلیدی دکتر یاسر صافی، دکتر یاسر صافی دندانپزشک، دکتر یاسر صافی متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت، دندانپزشک تهران، متخصص تصویربرداری فک و صورت تهران
تخصص ها
 • دندانپزشک
 • متخصص بهداشت دندان
 • تکنسین دندان‌پزشکی
تصویر
یاسر صافی
رادیولوژی دهان، فک و صورت
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر