منو
X

تصویر
مهبد بابایی
رادیولوژی دهان، فک و صورت
(0)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(0) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من دکتر مهبد بابایی هستم، متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت به شماره نظام پزشکی: ۷۶۷۵۰٫ قابل ذکر می باشد که دوره ی تخصصی رادیولوژی فک و صورت را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۱۳۸۸- ۱۳۹۱) گذرانده ام و بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه تصمیم به راه اندازی یک مرکز تخصصی رادیولوژی گرفته و بعد از اخذ مجوزهای لازم موفق به راه اندازی “مرکز رادیولوژی دهان و فک و صورت گلشهر” در شهرستان کرج شدم. مرکز رادیولوژی بنده مجهز به پیشرفته ترین سیستم های تصویربرداری دندانپزشکی است، هم چنین افرادی که در این مجموعه در حال فعالیت می باشند دارای تجربه و مهارت لازم می باشند. چنانچه با آسیب ها، ناهنجاری ها و مشکلات دهان، فک و صورت مواجه هستید و براساس تشخیص دندانپزشک و جراح خود نیاز به انجام رادیوگرافی دارید می توانید با اطمینان خاطر به مجموعه بنده مراجعه داشته باشید. شما می توانید با مراجعه به این مرکز، از دقیق ترین خدمات تشخیصی، با بهره گیری از سیستم های تصویربرداری دیجیتال پیشرفته، و زیر نظر رادیولوژیست ها و تکنسین های حرفه ای بهره مند شوید. قابل ذکر می باشد که در مجموعه بنده تمامی پروتکل های بهداشتی و موارد ایمنی جهت حفظ سلامت شما مراجعین گرامی، رعایت می شود، پس بدون کوچک ترین نگرانی در هر رده ی سنی که هستید می توانید جهت انجام رادیوگرافی های داخل دهانی و خارج دهانی با من و پرسنل مرکز در ارتباط باشید. آنچه در مرکز رادیولوژی من قابل ارائه می باشد به شرح زیر است:
– رادیوگرافی بایت وینگ (B.W): مناسب برای بررسی قسمت تاج دندان ها و استخوان های پیرامونی دندان، برای تشخیص پوسیدگی های بین دندانی، میزان پیشرفت بیماری های لثه ای، تغییرات ایجاد شده در استخوان های اطراف دندان، پوسیدگی های ثانویه، …
– رادیوگرافی پری اپیکال (P.A): روشی مناسب برای بررسی دندان ها به طور کامل از تاج تا ریشه، جهت تشخیص دقیق پوسیدگی ها، ضایعات پری اپیکال، کیست های دندانی، عفونت بخش اپیکال دندان، دندان های نهفته، و بررسی روند اندودنتیک، …
– رادیوگرافی اکلوزال (OCC): برای بررسی دندان های یک ردیف به طور کامل همراه با سقف و یا کف دهان، جهت تشخیص ناهنجاری های مادرزادی مانند شکاف کام، سنگ های بزاقی، دندان های نهفته، و ارزیابی مراحل رشد دندان های کودکان، …
– رادیوگرافی پانورامیک (O.P.G): مناسب برای بررسی تمامی دندان های فک بالا و پایین، به همراه مندیبول و ماگزیلا، برای تشخیص دقیق ناهنجاری های فکی، تومور و سرطان های فک، شکستگی فک، دندان های اضافی و یا دندان های نهفته، آبسه های لثه ای، بررسی و ریشه یابی دندان درد، تعیین محل قرارگیری ایمپلنت، …
– رادیوگرافی واترز: روشی برای بررسی تمامی سینوس های اطراف بینی، بینی، پیشانی، … و تشخیص عفونت ها و التهابات این نواحی.
– توموگرافی سه بعدی فک و صورت (CBCT): روشی دقیق برای بررسی تمامی بافت های داخلی و خارجی دهان و امکان بازسازی تصاویر به صورت سه بعدی که از طریق آن می توان تمامی عارضه های فکی اعم از ناهنجاری ها، صدمات و ضایعات فکی، دندان های نهفته، شکستگی های صورت و یا دندان ها، … را تشخیص داده و بررسی دقیق تری از ارتباط ریشه دندان با کانال فکی، مفصل گیجگاهی، کانال های عصبی، محل کاشت ایپمپلنت، … داشت.
– سفالومتری: روشی است که نوع نیم رخ آن بیشتر برای بررسی روند طرح درمانی ارتودنسی و روش تمام رخ آن برای تشخیص غیر قرینگی صورت استفاده می شود.
– رادیوگرافی مفصل گیجگاهی- فکی (T.M.J): که به طور تخصصی برای ارزیابی دقیق مفصل گیجگاهی- فکی به کار می رود و از طریق آن می توان ناهنجاری ها، تروماها، … این قسمت را تشخیص داد.
من در حال حاضر به همراه پرسنل مرکز، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۸:۳۰ شب، و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۷:۳۰ شب را در خدمت شما عزیزان مراجعه کننده می باشم.
برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود لطفا با شماره تلفن مندرج در این پروفایل تماس بگیرید. افرادی که نیز قبلا جهت انجام رادیوگرافی به مجموعه بنده مراجعه داشته اند با وارد شدن به سایت مرکز می توانند از بخش ویژه ی مراجعین تصاویر رادیوگرافی خود را دریافت نمایند.

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک مرکز رادیولوژی دهان و فک و صورت گلشهر
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رشته تحصیلی تصویربرداری دهان، فک و صورت
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی مؤسس و مسئول مرکز رادیولوژی دهان و فک و صورت گلشهر
 • مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
 • کلمات کلیدی دکتر مهبد بابایی دندانپزشک، دکتر مهبد بابایی فوق تخصص دندانپزشکی، دکتر مهبد بابایی متخصص بهداشت عمومی دهان و دندان، دکتر مهبد بابایی متخصص ریشه‌ درمانی، دکتر مهبد بابایی متخصص دندانپزشکی سالمندان، دکتر مهبد بابایی متخصص آسیب‌ شناسی دهان و فک و صورت، دکتر مهبد بابایی متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت، دکتر مهبد بابایی جراح دهان و فک و صورت، دکتر مهبد بابایی متخصص کاشت دندان، دکتر مهبد بابایی متخصص ارتودنسی
تخصص ها
 • دندانپزشک
 • متخصص بهداشت دندان
 • تکنسین دندان‌پزشکی
تصویر
مهبد بابایی
رادیولوژی دهان، فک و صورت
(0)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر