منو
X

تصویر
محمد علی ناصری
ارتودنسی
(0)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(0) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

بنده دکتر محمد علی ناصری فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۸۹ می باشم. دوران تخصص خود را در دانشگاه جندی شاپور اهواز طی کرده و بورد و دانشنامه ی تخصصی ارتودنسی خود را در سال ۹۴ اخذ نموده ام. و به مدت دوسال دوران طرح تخصص خود به عنوان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان(خرم آباد) سپری کرده و همزمان بعنوان ریاست دانشکده ی دندانپزشکی آزاد بروجرد و مدیر گروه بخش ارتودنسی انجام خدمت نموده ام. .هم اکنون نیز به عنوان هیات علمی دانشگاه مشغول فعالیت می باشم امیدوارم با بتوانم خدمات ارتودنسی شایسته و لبخندی زیبا را برای شما به ارمغان بیاوریم. در مطب دندانپزشکی اینجانب با تخصص دندانپزشکی ارتودنسی به افراد برای انتخاب بهترین روش ‌های درمان جهت دست یابی به دندان هایی ایده‌آل و دندان های زیبا کمک می‌شود. بنده با مشاوره های لازم به افراد و مراجعه کنندگان حاضر کمک ها و مشورت های لازم در راستای انتخاب بهترین طرح درمان برای دندان های خود و یا استفاده از هر کدام از تکنیک های دندانی که به بهبود خنده آن ها و زیبایی متاثر از خنده بر چهره کمک می کند، صحبت های لازم به عمل می آید. این توضیحات تا جایی بیان می شود که سعی شود با جزییات لازم و کامل ارائه شود تا آن ها بهترین انتخاب را به عمل آوردند. در واقع در مطب بنده ضمن ارایه به روز ترین روش های ارتودنسی هدف ما کمک به شما در به دست آوردن لبخند زیبا و دندان های مرتبی است که اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد. ارتودنسی درمانی نیست که تنها به دوران نوجوانی اختصاص یابد بلکه حتی بسیاری از بزرگسالان نیز در سنین بالا می توانند توسط متخصص ارتودنسی از این درمان بهره مند شوند.
حال قصد دارم توضیحاتی در بااب ارتودنسی ارائه دهم تا شما گرامیان را باعمل تخصصی ارتودنسی بیشتر آشنا شوید.
ارتودنسی یکی از تخصص های دندانپزشکی است که در جهت ردیف کردن و نظم دادن به دندان ها در یک راستا و هماهنگی درست فک ها و حرکت آن ها در جایگاه صحیحشان عملکرد دارد. یکی از مهم ترین وظیفه های این رشته تخصصی ابتدا تشخیص ناهنجاری هایی است که در دندان و فکین وجود دارد و سپی اقدام به بهترین عملکرد درمانی برای آن ها است. بهترین عملکرد گاه با یکی از انواع ارتودنسی شامل درمان های ثابت یا متحرک انجام می گیرد. ارتودنسی همان طور که برای بسیاری اشنا است همان نگین ها یا براکت هایی است که به دندان می چسبند یابه صورت سیم متحرک یا به صورت پلاک نامرئی بر دندان قرار می گیرد. به طور کلی در این روش درمانی دو گروه درمانی داریم یا درمان به صورت ردیف کردنو بهبود موقعیت دندان ها است یا در راستای بهبودی نا هنجاری های مرتبط با فک ها است که هر گروه دستگاه های مخصوص به خود برای درمان را خواستار هستند که بسته به بیمار ممکن است در هر دو گروه جای بگیرند. همکاری بیمار با پزشک در روند و تسریع بهبودی وی بسیار موثر است و همچنین اگر جهت رفع ناهنجاری دندان های خود به موقع به دندانپزشک مراجعه نمایند روند درمانی بهتری خواهند داشت و از نا هنجاری های بیشتر و بعد تر دهان خود جلوگیری می کنند. اگر در درمان این ناهنجاری ها بی توجهی شود و رفته رفته دندان ها را با اوضاع بد تری مواجه نماید علاوه بر درمان ارتودنسی به جراحی فک نیز نیازمند خواهید بود.
درمان‌های ارتودنسی به چند صورت به ۲صورت متحرک و ثابت انجام می گیرد.
ارتودنسی متحرک : آن طور که از نامش پیدا است به نوعی از ارتودنسی گویند که بیمار با دست خود به راحتی می تواند آن را خارج کند و دوباره آن را در هان خود قرار دهد. روش کار بدین صورت است که از فکین بالا و پایین قالبی گرفته می شود و در نتیجه پلاک های بالا و پایین دندان ها ساخته می شود. مزیت اصلی این نوع ارتودنسی در این است که بیمار به راحتی می تواند آن را هنگام غذا خوردن از دهان خود خارج نماید تا موجب اذیت وی نگردد و نیز در حین مسواک زدن می تواند این کار را انجام دهد. این روش بیشتر برای افراد کم سن و سال تر و کسانی کهدر حال رشد هستند بهتر عمل می کند زیرا علاوه بر رفع مشکلات دندانی، این امکان را دارد که ناهنجاری های فک را نیز تا حدودی تصحیح نماید.
ارتودنسی ثابت: ارتودنسی ثابت همان نوع از ارتودنسی است که بسیار برای ما شناخته شده تر است و بدین گونه است که از نگین ها یا براکت هایی تشکیل یافته است که هر براکت به دندانی می چسبد و توسط سیم ها و کش هایی این براکت ها به هم اتصال پیدا می کنند و بر سطح دندان می چسبند و بدون اینکه جدا بشوند ثابت بر دندان قرار می گیرند و بیمار امکان جا به جایی آن را ندارد. این روش بیشتر برای درمان ناهنجاری های دندانی از آن استفاده می کنند زیرا در این روش علاوه بر این که دندان ها را حرکت می دهد و ان ها را در جای درستشان حرکت می دهد ریشه های دندان را نیز محکم می کند و بنابراین برای درمان دندانی بسیار بهتر عمل می کند.
ارتودنسی را به بهبود کردن روابط میان فک و دندان و در واقع جفت کردن و ردیف کردن دندان هایی که نامنظم هستند گفته می شود. با انجام دادن ارتودنسی مشکلاتی که به نظم دندان و نیز ترتیب و قرارگیری دندان ها در فک مرتبط است، رفع می شود و شخص این امکان را در خود می بیند که کیفیت غذا خوردن او تغییر کرده و افزایش پیدا کرده و علاوه بر آن دندان های وی از زیبایی بیشتری هنگام صحبت کردن ولبخند زدن و … برخوردار باشد. مزیت بسیار مهم دیگری که ارتودنسی دارد آن است که موجب طول عمر دندان ها می شو : در واقع مرتب کردن دندان ها قرار گرفتن آن ها در موقعیت مطلوب داخل فک را موجب می شود و نتیجه آناین است که نیرو در تمامی جهت های دنان و فک به صورت مساوی پخش می شود و فشار بر ریشه دندان ها کاهش می یابد. از طرف دیگر منظم شدن دندان ها به تمیز کردن آن ها نیز کمک خواهد کرد.
ارتودنسی موجب برطرف کردن مشکلات گوارشی می شود: یعنی جویدن غذا با دندان هایی سالم تر باعث عملکرد بهتر در جویدن غذا و کمک به هضم آن و در نتیجه کمک به گوارش بهتر غذا می کند. با داشتن دندان هایی نا مرتب و نا منظم کارایی جویدن غذا در دهان کاهش پیدا می کند و مشکلاتی با خود به همراه می آورد..ارتودنسی همچینن باعث درمان مشکلات عضلانی می شود: اگر فردی به دلیل وجود نا هنجاری در دهان خود همیشه با یک طرف دندان خود غذا را بجود بنابراین عضلات یک قسمت نسبت به قسمت دیگر بزرگتر جلوه می کند و نامتقارن در صورت وی ایجاد می شود و این در زیبایی صورت فرد نیز تاثیر بسزایی دارد.
ارتودنسی باعث ایجاد ظاهری زیبا در صورت می شود. یکی از عمده مسائلی که ممکن است زیبایی شما را تحت تاثیر قرار دهد، دندان های بدفرم و نامرتب است.

مزایای درمان زودهنگام شامل:
• احتمال کشیدن دندان دائمی برای ارتودنسی ثابت از بین می‌رود.
• نیاز به جراحی فک کم می‌شود.
• احتمال آسیب به مفصل فکی کم می‌شود یا از بین می‌رود.
• فضای دندان‌های دائمی برای رویش حفظ می‌شود و یا بدست می‌آید.
• احتمال آسیب دیدن دندان‌های بیرون‌زده کم می شود.
• عادات بد دهانی (مانند مکیدن انگشت) (مکیدن زبان) (مکیدن لب) (مکیدن ناخن) از بین می رود.
• اعتماد به نفس بیشتر می شود.
• تکلم بیمار بهتر می گردد.
• مسیر رشدی فک‌ها تنظیم می شوند.
• دوره ارتودنسی ثابت راحت‌تر و کوتاهترمی گردد.
بهترین زمان برای شروع درمان ارتودنسی چه زمانی است ؟
به طور دقیق نمی توان زمان درمان را مشخص کرد زیرا زمان درمان به سن فرد و میزان ناهنجاری که در دهان فرد وجود دارد بستگی دارد. هر چه که سن بیمار کمتر باشد قاعدتا چون در زمان رشد به سر می برد درمان راحت تر صورت می گیرد و نیز کوتاه تر و نتیجه بهتری نیز به جای می گذارد. البته نوع ناهنجاری نیز در تشخصی زمان درمان بسیار با اهمیت است. اگر مشکل ناهنجاری در ارتباط با ناهنجاری فک باشد زمان درمان حتما باید قبل از سن بلوغ بیمار باشد برای پسرها معمولا نه سالگی و در مورد دختر ها هشت سالگی است. اگر متخصص ارتودنسی مشکل فکر بیمار را به خوبی تشخیص داده و آن را رفع نماید به راحتی در این سن رفع می وشد اما اگر به زمان بعد تر موکول شود علاوه بر درمان ارتودنسی به درمان جراحی فک نیز نیاز خواهد داشت. بنابراین هر چقدر زودتر برای درمان ناهنجاری های دندان و فک ها اقدام شود نتیجه بهتری از درمان گرفته می شود. اما ناهنجاری های مرتبط با دندان در هر سنی قابل انجام شدن است و محدودیت سنی برای ان وجود ندارد اما باز هم ما دندان پزشکان تاکید خود را بر این داریم که این درمان ها بهتر است قبل از سن بلوغ انجام شود. اما در صورتی که مشکل لثه در بیمار وجود نداشته باشد همان طور که گفته شد درمان دنان ها را می توان در هر سنی انجام داد و برای درمان فکی در بزرگسالی علاوه بر درمان ارتودنسی باید درمان جراحی فک نیز انجام شود تا نتیجه مورد نظر حاصل شود. اگر مشکل فکی بیمار در سنین قبل از بلوغ تشخیص داده شود می توان با ارتودنسی به تنهایی و بدون نیاز به جراحی فک، بیمار را درمان کرد.

مشخصات
 • جنسیت مذکر
 • وابسته به کلینیک خصوصی
 • تجارب / مهارت ها متخصص ارتودنسی
 • دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • رشته تحصیلی دندانپزشکی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی ریاست دانشکده ی دندانپزشکی آزاد بروجرد و مدیر گروه بخش ارتودنسی
 • مقطع تحصیلی بورد تخصصی دکتری
 • کلمات کلیدی دکتر محمد علی ناصری ، دندانپزشک، دکتر محمد علی ناصری متخصص ارتودنسی ، جراحی دهان و فک و صورت ، جراحی دهان و فک و صورت ، جراح و دندانپزشک، جراحی کاشت دندان (ایمپلنت)، جراحی شکستگی فک و صورت، جراحی شکاف و لب و کام در تهران، جراحی کیست و تومور فک و صورت، جراحی زیبایی فک و چانه ، دکتر محمد علی ناصری استاد دانشگاه، دکتر محمد علی ناصری ، جرم گیری دندان، کشیدن و پر کردن دندان با بهترین متریال کلیه خدمات ترمیم و پر کردن دندان ها، جایگذاری ایمپلنت دندانی و لمینیت، خدمات دندانپزشکی زیبایی، آموزش بهداشت دهان و دندان، اصلاح طرح لبخند و بستن فضا های بین دندانی، پروتز ثابت و متحرک، ارتودنسی ثابت و متحرک، ترمیم دندان با اشعه، جرم گیری دندان ها و سفید کردن دندان ها، جراحی دندان های نهفته، عقل، جراحی لثه در مطب دندانپزشکی، دکتر محمد علی ناصری متخصص ارتودنسی ، جراحی دهان و فک و صورت.
تخصص ها
قرار ملاقات
شنبه تا پنج شنبه از ساعت الی 16 الی 20
تصویر
محمد علی ناصری
ارتودنسی
(0)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر