منو
X

تصویر
عباس شکری مرنی
رادیولوژی دهان، فک و صورت
(0)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(0) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من دکتر عباس شکری مرنی هستم، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان (گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی) و متخصص پرتونگاری فک و صورت به شماره نظام پزشکی ۱۰۹۳۵۸٫ هم چنین بنده مؤسس و مدیر یک مرکز تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت می باشم.
در این قسمت برای آشنایی بیشتر شما کاربران گرامی به شرح سوابق تحصیلی، شغلی، آموزشی، اجرایی، پژوهشی خود، … می پردازم:
قابل ذکر می باشد که دوره ی دندانپزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گذرانده ام و در سال ۱۳۸۴ موفق به اخذ دکترا حرفه ای دندانپزشکی شدم، بعد از فارغ التحصیلی در آزمون تخصصی دستیاری نیز شرکت کرده و در رشته ی تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم و در سال ۱۳۸۸ نیز دانشنامه تخصصی خود را دریافت کردم.
بعد از فارغ التحصیلی به عنوان هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی همدان پذیرفته شدم و تا به امروز خدمات آموزشی، اجرایی، تحقیقاتی، و علمی- پژوهشی بسیاری را ارائه کرده ام؛ از جمله مشاوره و راهنمایی پایان نامه های تحصیلی دانشجویان، مشارکت در انجام چندین طرح تحقیقاتی هم به عنوان مجری و هم همکار، نگارش مقاله های علمی متعدد و انتشار این آثار در نشریه ها و مجله های معتبر علمی- پژوهشی هم در داخل و هم خارج از کشور.
هم چنین تا به امروز به عنوان یک متخصص تصویربرداری فک و صورت خدمات تشخیصی بسیاری را به هموطنان گرامی ارائه کرده ام، و در سال ۱۳۹۸ بعد از اخذ مجوزهای لازم موفق به تأسیس “مرکز رادیولوژی تخصصی دهان و فک و صورت دکتر شکری” در شهر همدان شدم.
مرکز رادیولوژی بنده از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی، و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان دارای مجوز رسمی می باشد.
هم چنین مجموعه ما به دلیل مجهز بودن به دستگاه های تصویربرداری پیشرفته و حضور رادیولوژیست هایی باتجربه انتخاب بسیاری از دندانپزشکان و بیماران گرامی است.
ما روزانه پذیرای افراد بسیاری هستیم که نیاز به انجام رادیوگرافی های داخل دهانی و خارج دهانی دارند، پرسنل بعد از اخذ تجویز پزشک معالج شما مناسب ترین متد تصویربرداری را به کار می گیرند. در مرکز رادیولوژی بنده تمامی پروتکل های بهداشتی و موارد ایمنی در برابر اشعه رعایت می شود، پس بیماران عزیز می توانند بدون هیچ گونه نگرانی برای انجام تصویربرداری مد نظر خود با ما در ارتباط باشند.
خدمات اصلی مرکز بنده که می توانید از آن بهره مند شوید به این شرح است: رادیوگرافی بایت وینگ (برای تشخیص مراحل اولیه پوسیدگی های دندانی (اینترپروگزیمال)، بیماری های لثه و میزان تأثیرات آنها، اُورهنگ بعد از ترمیم های دندانی، …)، رادیوگرافی اکلوزال (بررسی مراحل رشد دندان های شیری کودکان، موقعیت دندان های پنهان و تشخیص سنگ های غدد بزاقی)، رادیوگرافی پری اپیکال (برای تشخیص پوسیدگی های دندانی، ضایعات التهابی اطراف ریشه ی دندان، پریودنتال، بررسی های لازم برای کاشت ایمپلنت های دندانی، بررسی مراحل اندودنتیک، …)، رادیوگرافی پانورامیک (جهت تشخیص دندان های نهفته، موقعیت دندان های عقل، ضایعات استخوان فک، بررسی های لازم قبل و بعد از ارتودنسی، …)، لترال سفالومتری (برای تشخیص ناهنجاری های دندانی و اسکلتی جهت ارائه ی طرح درمانی ارتودنسی)، توموگرافی سه بعدی (تعیین محل کاشت ایمپلنت، موقعیت دندان های نهفته، آسیب های دندانی و فکی، ضایعات فکی مانند تومورها، بیماری های لثه، …)، رادیوگرافی واترز (برای ارزیابی و تشخیص مشکلات سینوسی، تشخیص و تعیین میزان شکستگی استخوان های صورت، علل درد در نواحی صورت، …) و رادیوگرافی مفصل فکی- گیجگاهی (برای بررسی کندیل و میزان حرکت آنها در حین باز و بسته کردن دهان).
در صورت نیاز به انجام این تکنیک ها می توانید روزهای شنبه تا پنجشنبه به مرکز ما مراجعه داشته باشید. ساعات کاری مرکز شامل ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۵، عصر روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰؛ صبح روزهای پنجشنبه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳ و عصر روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ می شود.
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس و یا آدرس ایمیل ثبت شده اقدام فرمایید، راه های ارتباطی با مرکز در این پروفایل موجود است.

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک مرکز رادیولوژی تخصصی دهان و فک و صورت دکتر شکری
 • تجارب / مهارت ها مشاوره و راهنمایی پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان؛ نویسنده مقاله های علمی و پژوهشی به صورت فردی و گروهی، و چاپ این آثار در ژورنال های معتبر علمی- پژوهشی از قبیل مقاله (Age Estimation Based on the Pulp Chamber Volume of Multi-rooted Teeth Using Cone Beam Computed Tomography) چاپ شده در Avicenna Journal of Dental Research در سال 2020، مقاله (Comparison of data mining algorithms for sex determination based on mastoid process measurements using cone-beam computed tomography) چاپ شده در Imaging Science in Dentistry در سال 2020، مقاله (ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﯿﺸﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺗﺎری رﺳﯿﭙﺮوک و ﻧﺌﻮﻟﯿﮑﺲ در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﻧﺤﻨﺎدار رﯾﺸﻪ دﻧﺪان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ) منتشر شده در Avicenna Journal of Clinical Medicine در سال 2019، مقاله (Mandibular Lingual Concavity: A Crosssectional Analysis using Cone Beam Computed Tomography) چاپ شده در Journal of clinical and Diagnostic Research در سال 2018، مقاله (Relationship of gray values in cone beam computed tomography and bone mineral density obtained by dual energy X-ray absorptiometry) چاپ شده در Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology در سال 2019، مقاله (Efficacy of denoising and enhancement filters for detection of approximal and occlusal caries on digital intraoral radiographs) منتشر شده در Journal of Conservative Dentistry در سال 2018، مقاله (Effect of field-of-view size on gray values derived from cone-beam computed tomography compared with the Hounsfield unit values from multidetector computed tomography scans) منتشر شده در Imaging Science in Dentistry در سال 2018، مقاله (CLINICAL MANAGEMENT OF A COMPLICATED CROWN-ROOT FRACTURE IN MAXILLARY CENTRAL INCISOR: A CASE REPORT) منتشر شده در International Journal of Clinical Dentistry در سال 2017، مقاله (Effect of changing the head position on accuracy of transverse measurements of the maxillofacial region made on cone beam computed tomography and conventional posterior-anterior cephalograms) منتشر شده در Dentomaxillofacial Radiology در سال 2017، مقاله (Comparison of Ultrasonography, Magnetic Resonance Imaging and Cone Beam Computed Tomography for Detection of Foreign Bodies in Maxillofacial Region) چاپ شده در Journal of clinical and Diagnostic Research در سال 2017، مقاله (Comparison of Cone-Beam Computed Tomography and Intraoral Radiography in Detection of Recurrent Caries under Composite Restorations) منتشر شده در brazilian dental journal در سال 2017، مقاله (Effect of Head Position on Maxillofacial Transverse Measurements Made on the Skull and Cone Beam Computed Tomography Scans) چاپ شده در brazilian dental journal در سال 2016، مقاله (TOOTH ABNORMALITIES: AN OVERVIEW OF MORE THAN 20 DEVELOPMENTAL AND ACQUIRED DISORDERS) چاپ شده در International Journal of Clinical Dentistry در سال 2015، مقاله (Comparison between cone beam-computed tomography and multidetector-computed tomography for linear measurement in dental implant site) منتشر شده در International Journal of Clinical Dentistry در سال 2016، مقاله (اعتبارسنجی روش‏ های اندازه‏ گیری طول کانال دندان: یک مطالعه روش شناختی) منتشر شده در مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران در سال 1395، مقاله (Comparison of the accuracy of cone-beam computed tomography, photostimulable phosphor imaging plate, charge coupled device, and conventional intraoral radiography in the diagnosis of internal root resorption: an in vitro study) چاپ شده در Brazilian Dental Science در سال 2014، مقاله (Evaluation of the Accuracy of Linear Measurements on Lateral Cephalograms Obtained From Cone-Beam Computed Tomography Scans With Digital Lateral Cephalometric Radiography: An In Vitro Study) منتشر شده در The Journal of Craniofacial Surgery در سال 2014، مقاله (Diagnosis of simulated condylar bone defects using panoramic radiography, spiral tomography and cone-beam computed tomography: A comparison study) چاپ شده در Journal of Clinical and Exprimental Dentistry در سال 2015، مقاله (Uncommon Cone-Beam Computerized Tomography Findings in McCune-Albright Syndrome in an Implant Candidate Patient: A Case Report) منتشر شده در Avicenna Journal of Dental Research در سال 2013، مقاله (Comparison of tooth angulations on CBCT to those on conventional panoramic and panoramic-like images in different head orientations) منتشر شده در Journal of the World Federation of Orthodontists در سال 2014، مقاله (Prevalence of dental anomalies among 7- to 35-year-old people in Hamadan, Iran in 2012-2013 as observed using panoramic radiographs) چاپ شده در imaging Scince in dentistry در سال 2014، مقاله (Position of impacted mandibular third molar in different skeletal facial types: First radiographic evaluation in a group of Iranian patients) منتشر شده در imaging Scince in dentistry در سال 2014، مقاله (Prevalence and characteristics of pneumatized articular tubercle: First large series in Iranian people) منتشر شده در imaging Scince in dentistry در سال 2013، مقاله (The largest bilateral gemination of permanent maxillary central incisors: report of a case) چاپ شده در journal of clinical and exprimental dentistry در سال 2013، مقاله (Diagnosis of simulated external root resorption using conventional intraoral film radiography, CCD, PSP, and CBCT: a comparison study) چاپ شده در biomedical journal در سال 2013، مقاله (گزارش یک مورد نادر فیبروز هیستیوسایتومای بدخیم فک پایین) چاپ شده در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1392، و...؛ مجری و همکار چندین طرح تحقیقاتی از جمله مجری اصلی طرح (بررسی آناتومی و مورفولوژی کانال ریشه دندان های پرمولر و مولر فک بالا و پایین با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی: یک مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز)، مجری اصلی طرح (بررسی اثر اندازه وکسل در دقت شناسایی لندمارک ها در تصاویر سفالومتری،لترال و خلفی قدامی، ایجاد شده از اسکن های توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی)، مجری اصلی ( بررسی ارتباط تنوع های آناتومیکی حفره بینی با شرایط پاتولوژیک سینوس ماگزیلاری در تصاویرCBCT در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی همدان)، مجری اصلی (مقایسه کیفیت تشخیصی تصویربرداری های سی تی اسکن مولتی دتکتور و توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در حالت های رزولوشن بالا و رزولوشن کم در ارزیابی حفره بینی)، مجری اصلی ( ارزیابی تاثیرانواع پست های داخل کانال و پارامترهای مختلف اکسپوژر در تشخیص شکستگی های عمودی ریشه توسط توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی)، مجری اصلی (بررسی قابل اعتماد بودن میزان شدت رنگ خاکستری در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در ارزیابی دانسیته استخوانی : مرور ساختار یافته و متاآنالیز)، مجری اصلی (تعیین رابطه پارامتر های ساختاری استخوان ترابکولار در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی با میزان ثبات اولیه ایمپلنت های دندانی)، مجری اصلی ( تعیین ارتباط بین دانسیته استخوان حاصل از شدت رنگ خاکستری و دانسیته حاصل از آنالیز فرکتال در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در خانم های یاﺋسه)، مجری اصلی (بررسی تاثیر نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسیدآهن اضافه شده به داربست الاستین-ژلاتین-هیالورونیک اسید در بازسازی نقایص غضروف تیغه ی بینی خرگوش در تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی)، مجری اصلی ( مقایسه تاثیر تابش لیزر های کم توان دیود با طول موج های مختلف در بهبود استخوان سازی درموش های صحرایی دارای استئوپروز)، مجری اصلی (بررسی دقت تشخیصی شکستگی عمودی ریشه در دندان های تک ریشه پرشده با سیلر بایوسرامیک و گوتاپرکا توسط توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی)، مجری اصلی (ارزیابی میزان آرتیفکت ایمپلنت های زیرکونیومی و تینانیومی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی)، مجری اصلی (تعیین سن و جنسیت با توجه به لندمارک های مندیبل، فورامن مگنوم و شیار اسفنواکسیپیتال با استفاده از تصویربرداری CBCT)، مجری اصلی (ررسی شیوع آنومالی های تعدادی در دندان های دایمی با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک در بیماران نیازمند درمان ارتودنسی درشهر همدان از سال 1389-1396)، مجری اصلی (Upper airway changes after orthognathic surgeries in cone beam computed tomography images: A systematic review)، مجری اصلی ( بررسی تأثیر موقعیت جسم در میزان آرتیفکت چهار ماده دندانی و آلیاژ فلزی در دو سیستم تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی)، مجری اصلی ( ارزیابی موقعیت استخوان هایوئید و ارتباط آن با حجم راه هوایی در کلاس های مختلف مال اکلوژن اسکلتال با استفاده از تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی)، مجری اصلی (مقایسه دقت پرینت سه بعدی (Rapid prototyping) به دست آمده از سه نوع دستگاه تصویر برداری شامل توموگرافی کامپیوتری مولتی دتکتور و توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی با دستگاه های Cranex3D و 3G Newtom)، مجری اصلی (بررسی تنوعات آناتومیک حفره بینی و سینوس های اتموئید در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندان پزشکی همدان طی سال های 95-92)، مجری طرح (ارزیابی مورفولوژی کانال ریشه مولرهای دوم ماگزیلا و مندیبل با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در مراجعه کنندگان به کلینیک های خصوصی رادیولوژی سطح شهر همدان)، مجری اصلی (بررسی تاثیر اندازه میدان تابش بر روی مقادیر سایه های خاکستری در تصاویر تهیه شده بوسیله دستگاه توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی و سی تی اسکن مولتی اسلایس در یک مطالعه آزمایشگاهی)، مجری اصلی ( تعیین ارتباط بین تراکم استخوانی حاصل از شدت رنگ خاکستری در تصاویر توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی و تراکم استخوانی بدست آمده از تست (DEXA) dual energy x-ray absorptiometry)، مجری اصلی (بررسی میزان دقت تصویربرداری 2مدل دستگاه CBCT در تشخیص پوسیدگی های دندانی در زیر روکش های مختلف (متال سرامیک- زیرکونیا-تمام سرامیک) در یک مطالعه آزمایشگاهی)، مجری اصلی (بررسی دقت اندازه گیری سیستم تصویربرداری CBCT ،توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، در ارزیابی بافت نرم صورت بیماران مراجعه کننده به بخش ارتودنسی)، مجری اصلی (بررسی مقایسه ای موقعیت کندیل در بیماران مبتلا به اختلالات تمپورومندیبولار و افراد غیر مبتلا با استفاده از CBCT)، مجری اصلی (مقایسه خصوصیات آناتومیک مندیبل بیماران دارای ناهنجاری اسکلتال class ӀӀ و class ӀӀӀ و افراد نرمال با استفاده از Cone beam computed tomography)، مجری اصلی (بررسی تاثیر پارامترهای مختلف اکسپوژر دریک سیستم Cone Beam Computed Tomography بر کاهش آرتیفکت فلزی اطراف ایمپلنت های دندانی در دانسیته های مختلف استخوان، مطالعه آزمایشگاهی)، مجری اصلی (تعیین ارتباط بین دانسیته استخوانی بدست آمده از آنالیز فرکتال مندیبل در تصاویر CBCT با تراکم استخوانی بدست آمده از DEXA)، همکار طرح (بررسی رادیوگرافیک رابطه بین سن کرونولوژیک و مراحل تکاملی-رویشی دندان مولر سوم در یک جمعیت ایرانی)، همکار طرح (بررسی کارایی TRS Tube Reduction Screw در جااندازی شکستگی های تنه فک پایین از طریق ارزیابی بالینی و رادیولوژیک)، مجری اصلی (بررسی قدرت تشخیصی رادیو گرافی CBCT در تشخیص پوسیدگی های عود کننده در زیر ترمیم های کامپوزیت به صورت invitro)، مجری اصلی طرح (بررسی مقایسه ای قدرت تشخیصی روش های رادیو گرافی داخل دهانی معمولی و دیجیتال p.s.p و CBCT در تشخیص پوسید گی های عود کننده در زیر ترمیم های کامپوزیت به صورت invitro)، و...
 • دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رشته تحصیلی تصویربرداری دهان، فک و صورت
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی مدیر و مؤسس مرکز رادیولوژی تخصصی دهان و فک و صورت دکتر شکری
 • مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
 • کلمات کلیدی دکتر عباس شکری مرنی دندانپزشک، دکتر عباس شکری مرنی فوق تخصص دندانپزشکی، دکتر عباس شکری مرنی متخصص بهداشت عمومی دهان و دندان، دکتر عباس شکری مرنی متخصص ریشه‌ درمانی، دکتر عباس شکری مرنی متخصص دندانپزشکی سالمندان، دکتر عباس شکری مرنی متخصص آسیب‌ شناسی دهان و فک و صورت، دکتر عباس شکری مرنی متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت، دکتر عباس شکری مرنی جراح دهان و فک و صورت، دکتر عباس شکری مرنی متخصص کاشت دندان، دکتر عباس شکری مرنی متخصص ارتودنسی
تخصص ها
 • دندانپزشک
 • متخصص بهداشت دندان
 • تکنسین دندان‌پزشکی
تصویر
عباس شکری مرنی
رادیولوژی دهان، فک و صورت
(0)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر