منو
X

تصویر
صدیقه شیخ زاده
ارتودنسی
(3)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(3) رای
100%

دقت

0%

مفید بودن

100%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

60%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من دکتر صدیقه شیخ زاده هستم، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه بابل، و متخصص ارتودنسی به شماره نظام پزشکی ۱۳۶۵۳۲٫ هم چنین عضو فدراسیون جهانی ارتودنسی نیز می باشم. قابل ذکر می باشد که بعد از اخذ دکترا دندانپزشکی عمومی و گذراندن دوره ی طرح، در آزمون دستیاری دندانپزشکی شرکت کرده و در رشته ی تخصصی ارتودنسی در دانشگاه تهران پذیرفته شدم و موفق به اخذ بورد تخصصی از این دانشگاه شدم. بعد از اتمام این دوره به عنوان هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون در کنار ندریس در دانشگاه، انجام فعالیت های اجرایی، تحقیقاتی، علمی-پژوهشی، آموزشی، … فعالیت های بسیاری را نیز به عنوان یک ارتودنسیت به هموطنان عزیز ارائه کرده ام. وظیفه ی من مانند دیگر متخصصان این حیطه شامل اصلاح ناهنجاری های فکی و دندانی می شود. به طور کلی اصلی ترین خدماتی که ارائه می کنم شامل: انجام کلیه ی خدمات عمومی دندانپزشکی مانند جرم گیری، درمان ریشه و عصب کشی (اندو، ری اندو، اپیکو، …)، پرکردن دندان ها، جراحی دندان عقل نهفته، درمان بیماری های لثه، ترمیم شکستگی و ترک های دندان، درمان حساسیت های دندانی، درمان آبسه و عفونت دندان، سفید کردن دندان ها (بلیچینگ)، کشیدن دندان ها، پروتز های دندان (ثابت، متحرک)، ….؛ و به طور تخصصی انجام ارتودنسی جهت اصلاح و درمان مشکلات و ناهنجاری های فکی و دندانی می شود. روش هایی که برای ارتودنسی وجود دارد متنوع می باشد، متخصص بسته به نوع و شدت آسیب و ناهنجاری روش درمانی مناسب را اتخاذ می کند. قابل ذکر می باشد که هر چه در سنین پایین تر برای رفع این ناهنجاری ها و مشکلات مراجعه کنید طول دوره ی درمانی شما کوتاه تر می باشد، اما به این معنی نیست که بزرگسالان نمی توانند از خدمات ارتودنسی بهره مند شوند و به نتیجه دلخواه دست پیدا کنند، تنها طول دوره ی درمانی آنها طولانی تر خواهد بود. اگر بیمار در این دوران با متخصص همکاری داشته و تمامی موارد را رعایت کند مطمئنا این دوران را بدون هیچ گونه مشکلی سپری خواهد کرد. انواع ناهنجاری هایی که تشخیص و درمان آنها در حیطه ی فعالیت های من قرار می گیرد شامل: فواصل زیاد بین دندان ها، نامرتبی و کجی دندان ها، شلوغی و فشردگی دندان ها، دندان های نهفته در لثه، عدم انطباق و همپوشانی صحیح دندان ها (اور بایت، آندر بایت، کراس بایت، اوپن بایت، ریورس بایت، اورجت، دیپ بایت، خط میانی نابجا، …)، اختلالات فکی (جلو بودن یا عقب بودن فک ها، انحراف فک، بزرگ بودن و کوچک بودن فک ها، باریک بودن فک ها، …)، و غیره می شود. افراد بسیاری تا به امروز نزد من مراجعه داشته اند که به این قبیل آسیب ها و ناهنجاری ها مبتلا بوده اند که خوشبختانه بعد از درمان، علاوه بر بهبود و حفظ سلامت دهان، دندان و فک آنها زیبایی ظاهری خود را نیز به دست آورده اند. هم اکنون بعد از چند سال فعالیت تخصصی در این حیطه در خدمت شما هموطنان عزیز می باشم، در صورتی که با این قبیل مشکلات مواجه هستید و همینطور جهت بهره مندی از سایر خدمات دندان پزشکی می توانید با من در ارتباط باشید. در حال حاضر روزهایی را در مطب شخصی حضور داشته و آماده ی پذیرش و ویزیت مراجعه کنندگان عزیز می باشم. برنامه ی کاری من روزهای شنبه تا چهارشنبه (از ۴ عصر الی ۸ شب) و روزهای پنجشنبه (از ۱۰ صبح الی ۲ بعد از ظهر) می باشد. شما می توانید برای ارتباط با من و بهره مندی از خدماتم در حیطه های نام برده در این روزها و با هماهنگی قبلی به آدرس درج شده مراجعه فرمایید. شماره تلفن مطب نیز در این صفحه ثبت شده است، برای اطلاعات بیشتر می توانید با این شماره تماس بگیرید.

لبخند زیبای یاس عزیز بعد از گذشت حدود دو سال از پایان درمان ارتودنسی
#dr_sheikhzadeh#دکتر_صدیقه_شیخزاده#دکتر_شیخ_زاده
#ارتودنسی#ارتودنسی_نامرئی#ارتودنسی_متحرک
#دندانپزشک#متخصص_ارتودنسی#دندانپزشک_آمل#دندانپزشک_مازندران

تاثیر درمان ارتودنسی بر ظاهر دندان های مراجعه کننده عزیزمان بدون انجام جراحی فک
#دندانپزشک_زیبایی#دندانپزشکی_زیبایی
#dentist#dentistry#Orthodontics
#دندان_مرتب#دندان_زیبا#نظم_دندانها#طراحی_لبخند

لبخند زیبای مراجعه کننده عزیزم بعد از اتمام درمان ارتودنسی
#ناهنجاری_دندان#ناهنجاری_فکی#نامرتبی_دندان#بهمریختگی_دندان
#دندان_سالم#دندانهای_ردیف#دندان_مرتب#سلامت_دندان#بهداشت_دهان
#ارتودنسی_متحرک#ارتودنسی_ثابت#ارتودنسی_نامرئی

لبخند زیبای بیمار عزیزمان پس از اتمام درمان ارتودنسی
#متخصص_ارتودنسی#دندانپزشک#متخصص_دندانپزشکی
#مازندران#آمل#نوشهر#فریدونکنار#نور
#کلینیک_دندانپزشکی#مرکز_دندانپزشکی#مرکز_ارتودنسی_آمل

لبخند زیبای بیمار عزیزمان از شهر بابل
#لبخند_زیبا#زیبایی_لبخند#دندان_مرتب#طراحی_لبخند
#دندانپزشکی#دندانپزشک_زیبایی#دندانپزشک_ترمیمی
#ارتودنسی#ارتودنسی_بزرگسالان#ارتودنسی_کودکان

لبخند زیبای مراجعه کننده عزیز بعد از ارتودنسی
#دکتر_صدیقه_شیخزاده#دکتر_شیخ_زاده
#متخصص_ارتودنسی#ارتودنسی#درمان_ارتودنسی#ارتودنسی_مازندران
#smiledesign#smilemakeover#dental

لبخند زیبای بیمار عزیزمون از بابلسر که به دلیل سابقه یک درمان قبلی ناموفق،
انجام درمان ایده آل ارتودنسی براشون بسیار سخت بود،
علیرغم تمام مشکلات، خوشحالیم که تونستیم رضایت ایشون رو با ایجاد لبخندی زیبا جلب کنیم.
#ارتودنسی_تخصصی#ارتودنسی#ارتودنسی_ثابت#ارتودنسی_متحرک
#لبخند_هالیوودی#لبخند#زیبایی_لبخند
#دندان#دندانپزشک#دندانپزشکی

لبخند بیمار عزیزمون پس از اتمام درمان ارتودنسی
#دندان_کج#دندان_نامرتب#دندان_بهمریخته#شلوغی_دندان#فشردگی_دندان
#مشکلات_دهان_دندان#بیماری_دندان#مشکلات_فکی
#دکتر_دندانپزشک#کلینیک_دندانپزشکی#متخصص_ارتودنسی

لبخند مراجعه کننده زیبا و دوست داشتنی پس از اتمام درمان ارتودنسی ثابت. ترکیبی از درمان ارتودنسی و ونیر کامپوزیت برای ایشون انجام شد.
#دندانپزشکی_زیبایی#دندانپزشک_ترمیمی
#ارتودنسی#ارتودنسی_نامرئی#ارتودنسی_متحرک#ارتودنسی_ثابت
#ونیر_کامپوزیت#کامپوزیت#روکش_دندان

انجام ارتودنسی و کامپوزیت برای دندان های ردیف بالا
#مرکز_دندانپزشکی#کلینیک_دندانپزشکی#دندانپزشک#دندانپزشکی
#کامپوزیت#ونیر_کامپوزیت#روکش_دندان#زیبایی_دندان
#veneercomposite#‎Orthodontics

لبخند زیبای بیمار عزیزمان پس از اتمام درمان ارتودنسی
#اختلالات_فکی#ناهنجاری_فکی#آسیبهای_دندانی#مشکلات_دندانی
#دکتر_صدیقه_شیخ_زاده#استاد_دانشگاه#متخصص_دندانپزشکی#متخصص_ارتودنسی
#دندان_مرتب#دندان_ردیف#دندان_زیبا#لبخند_زیبا

اتمام درمان ارتودنسی بیمار عزیزمون از نور
#دندانپزشکی#دندانپزشک#زیبایی#زیبایی_دندان
#کلینیک_دندانپزشکی#مرکز_دندانپزشکی#خدمات_دندانپزشکی_مازندران
#درمان_ارتودنسی#ارتودنسی#ارتودنسی_ثابت#ارتودنسی_متحرک

تغییرات فاحش در وضعیت دندان های بیمار عزیزمان تنها پس از دو ماه از شروع درمان ارتودنسی
#ارتودنسی_دیمون#ارتودنسی_فانکشنال#ارتودنسی_لینگوال
#ارتودنسی_کودکان#ارتودنسی_نوجوانان#ارتودنسی
#کجی_دندان#نامرتبی_دندان#شلوغی_دندان#فشردگی_دندان

دکتر صدیقه شیخ زاده عضو هیأت علمی دانشگاه و متخصص ارتودنسی در آمل آماده ی ارائه ی انواع خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی
#dr_sheikhzadeh#دکتر_صدیقه_شیخزاده#دکتر_شیخ_زاده
#مرکز_دندانپزشکی#کلینیک_دندانپزشکی#دندانپزشک#دندانپزشکی
#مازندران#آمل#ارتودنسی#متخصص_ارتودنسی#دندانپزشک_شمال

لبخند زیبای بیمار عزیزم از شهر بابل بعد از اتمام درمان ارتودنسی
#ناهنجاری_دندان_فک#اختلالات_فکی#مشکلات_دندانی
#ارتودنسی#درمان_ارتودنسی#ارتودنسی_بزرگسالان
#dentist#dentistry

اتمام درمان ارتودنسی بیمار عزیزمان از نوشهر که از بی نظمی دندان های جلو فک بالا و بخصوص فک پایین ناراحت بودند
#بینظمی_دندان#بهمریختگی_دندان#نامرتبی_دندان
#فک_بالا#فک_پایین#مندیبول#ماگزیلا
#دندانپزشک_زیبایی#دندانپزشکی_زیبایی

اتمام درمان ارتودنسی بیمار عزیزمان از شهر چالوس
#دکتر_دندانپزشک#دندانپزشکی_مازندران#کلینیک_دندانپزشکی
#دندان_مرتب#دندان_زیبا#نظم_دندانها#طراحی_لبخند
#orthodontic_treatment#orthodontic

اتمام درمان ارتودنسی پسر پانزده ساله پس از یک سال. درمان های ارتودنسی، از جمله درمان های دندانپزشکی هستند که بهتر است توسط متخصص ارتودنسی انجام گردد
#ارتودنسی_نوجوانان#درمان_ارتودنسی#متخصص_ارتودنسی
#dentist#dental_specialist
#براکت_ارتودنسی#سیم_ارتودنسی#بریس_ارتودنسی

نتیجه درمان ارتودنسی و تأثیر آن بر روی مرتب کردن دندان ها
#همپوشانی_دندان#نامرتبی_دندان#عدم_انطباق_دندان
#دندان_مرتب#دندان_زیبا#نظم_دندانها#طراحی_لبخند
#ارتودنسی_متحرک#ارتودنسی_ثابت#ارتودنسی_نامرئی

ترکیبی از درمان ارتودنسی و ونیر کامپوزیت برای بهبود شکل دندان ها و لبخند بیمار
#ونیرکامپوزیت#کامپوزیت#روکش_دندان#زیبایی_دندان#طراحی_لبخند
#ارتودنسی_دندان#درمان_ارتودنسی#ارتودنسی_آمل
#مرکز_دندانپزشکی_مازندران#دندانپزشک_شمال#دندانپزشکی_زیبایی#دندانپزشکی_ترمیمی

اتمام درمان ارتودنسی بیمار عزیزم از شهرستان نور
#دکتر_صدیقه_شیخزاده#دکتر_شیخ_زاده
#دندان_مرتب#دندان_زیبا#نظم_دندانها#طراحی_لبخند
#ناهنجاری_دندان#ناهنجاری_فکی#نامرتبی_دندان#بهمریختگی_دندان

بیمار فوق خانم بیست ساله ای ساله اای بود که قبلا تحت درمان ارتودنسی قرار گرفته بود
و یک دندان توسط دندانپزشک قبلی وی برای ارتودنسی کشیده شده بود
اما در درمان ناموفق قبلی بی نظمی دندان ها برطرف نشده بود.
برای بیمار مجددا دستگاه ارتودنسی قرار داده شد و درمان بیمار طی یکسال به اتمام رسید.
#دندانپزشک#متخصص_ارتودنسی#دندانپزشک_آمل#دندانپزشک_مازندران
#dentist#dentistry#Orthodontics
#دندان_سالم#دندانهای_ردیف#دندان_مرتب#سلامت_دندان#بهداشت_دهان

درمان بی نظمی شدید دندان ها با ارتودنسی
#متخصص_ارتودنسی#دندانپزشک#متخصص_دندانپزشکی
#لبخند_زیبا#زیبایی_لبخند#دندان_مرتب#طراحی_لبخند
#دکتر_صدیقه_شیخزاده#دکتر_شیخ_زاده

خانم شانزده ساله که به دلیل نیفتادن دندان های نیش شیری، دندان های دایمی در کام در آمده بود،
دندان های شیری (که با دایره نشان داده شده) کشیده شد و با ارتودنسی دندان های دایمی به محل صحیح آورده شد
#دندان_شیری#دندان_دائمی#رویش_دندانها#نامرتبی_دندان
#ارتودنسی_نوجوانان#ارتودنسی#ارتودنسی_مازندران
#دندانپزشک#دندانپزشکی#مرکز_ارتودنسی#مرکز_دندانپزشکی

بیمار آقای سی و هشت ساله ای که به دلیل ضربه دندان جلو فک پایین را از دست داده بود
فضای خالی تنها با درمان ارتودنسی دندان های فک پایین و در مدت یک سال کاملا بسته شد
#شکستگی_دندان#ضربه_دندان#افتادن_دندان#ترک_خوردن_دندان#آسیب_دندان
#مازندران#آمل#نوشهر#فریدونکنار#نور
#دندانپزشکی#دندانپزشک_زیبایی#دندانپزشک_ترمیمی

ارتودنسی ثابت همراه با جراحی فک برای رفع مشکل شدید فکی
#ارتودنسی#ارتودنسی_ثابت#درمان_ارتودنسی
#ناهنجاری_فکی#مشکلات_فکی#اختلالات_فکی
#جراحی_فک#جراحی_فک_صورت#دندانپزشک

اصلاح نامرتبی شدید دندان با کمک ارتودنسی ثابت
#کلینیک_دندانپزشکی#مرکز_دندانپزشکی#مرکز_ارتودنسی_آمل
#ارتودنسی#ارتودنسی_بزرگسالان#ارتودنسی_کودکان
#smiledesign#smilemakeover#dental

رفع بهمریختگی دندان ها با استفاده از ارتودنسی ثابت
#دندانپزشکان_مازندران#ارتودنسی_بابل#پزشکان_بابل#دندانپزشکان_بابل#ارتودنسی_بابلسر
#مرکز_دندانپزشکی#دندانپزشک#دندانپزشکی
#اختلالات_فکی#ناهنجاری_فکی#آسیبهای_دندانی#مشکلات_دندانی

مرتبی دندان ها بعد از اتمام درمان ارتودنسی
همراه با عکس دندان های فک پایین قبل از شروع درمان
#دندان#دندانپزشک#دندانپزشکی
#دکتر_دندانپزشک#کلینیک_دندانپزشکی#متخصص_ارتودنسی
#دندان_مرتب#دندان_ردیف#دندان_زیبا#لبخند_زیبا

رفع بی نظمی دندان ها پس از دو سال درمان با ارتودنسی ثابت
#لبخند_هالیوودی#لبخند#زیبایی_لبخند
#مشکلات_دهان_دندان#بیماری_دندان#مشکلات_فکی
#ارتودنسی#ارتودنسی_نامرئی#ارتودنسی_متحرک#ارتودنسی_ثابت

مراجعه کننده عزیز که از مشکل اور بایت دندان هایشان رنج می بردند و خوشبختانه با کمک ارتودنسی مشکل شان برطرف و دندان هایشان ردیف و مرتب شد
#اوربایت#اوربایت_دندان#جلوزدگی_دندان#جلوبودن_فک#ناهنجاری_فک#مشکلات_دندانی
#دندانپزشکی#دندانپزشک#زیبایی#زیبایی_دندان
#ارتودنسی_دیمون#ارتودنسی_فانکشنال#ارتودنسی_لینگوال

درمان بی نظمی دندان ها با کمک ارتودنسی و بدون نیاز به کشیدن دندان
#دکتر_صدیقه_شیخ_زاده#استاد_دانشگاه#متخصص_دندانپزشکی#متخصص_ارتودنسی
#کلینیک_دندانپزشکی#مرکز_دندانپزشکی#خدمات_دندانپزشکی_مازندران
#ارتودنسی_کودکان#ارتودنسی_نوجوانان#ارتودنسی

میزان تغییر بعد از اتمام درمان ارتودنسی
#دندان_مرتب#دندان_ردیف#دندان_زیبا#لبخند_زیبا
#درمان_ارتودنسی#ارتودنسی#ارتودنسی_ثابت#ارتودنسی_متحرک
#کجی_دندان#نامرتبی_دندان#شلوغی_دندان#فشردگی_دندان

نحوه قرارگیری دندان ها قبل و بعد از انجام ارتودنسی
#مازندران#آمل#ارتودنسی#متخصص_ارتودنسی#دندانپزشک_شمال
#dentist#dentistry#Orthodontics
#دندانپزشک_زیبایی#دندانپزشکی_زیبایی

درمان مشکل فکی (عقب بودن فک پایین) تنها با درمان ارتودنسی بدون جراحی فک
#مشکل_فکی#ناهنجاری_فکی#اختلال_فکی#عقب_بودن_فک
#دکتر_دندانپزشک#دندانپزشکی_مازندران#کلینیک_دندانپزشکی
#ارتودنسی_نوجوانان#درمان_ارتودنسی#متخصص_ارتودنسی

درمان های ارتودنسی به تنهایی برای اصلاح مشکلات فک فقط در سن های خاصی قابل انجام است
و پس از گذشت این سنین، درمان جراحی فک علاوه بر ارتودنسی لازم می باشد که نیازمند صرف وقت و هزینه بالایی خواهد بود
#dentist#dental_specialist
#ارتودنسی_متحرک#ارتودنسی_ثابت#ارتودنسی_نامرئی
#دندان_مرتب#دندان_زیبا#نظم_دندانها#طراحی_لبخند

تأثیر ارتودنسی بر نظم دندان ها و لبخند مراجعه کننده
#همپوشانی_دندان#نامرتبی_دندان#عدم_انطباق_دندان
#ارتودنسی_دندان#درمان_ارتودنسی#ارتودنسی_آمل
#ناهنجاری_دندان#ناهنجاری_فکی#نامرتبی_دندان#بهمریختگی_دندان

فاصله زیاد بین دندان ها و درمان آن با کمک ارتودنسی
#فواصل_بین_دندان#دندان_فاصله_دار#دندان_نامرتب#بهمریختگی_دندان
#ارتودنسی#ارتودنسی_نامرئی#ارتودنسی_متحرک
#dr_sheikhzadeh#smilemakeover

درمان ارتودنسی برای مراجعه کننده عزیز که از مشکل آندربایت رنج می بردند به همراه ونیر کامپوزیت برای ایشان
#آندربایت#آندربایت_دندان##جلو_آمدن_دندان#جلو_آمدن_فک#جلوزدگی_فک_پایین
#Underbite#malocclusion#ClassIII_malocclusion
#ونیرکامپوزیت#کامپوزیت#روکش_دندان#زیبایی_دندان#طراحی_لبخند

میزان تغییر در وضعیت قرارگیری دندان ها قبل و بعد از ارتودنسی
#دندان_سالم#دندانهای_ردیف#دندان_مرتب#سلامت_دندان#بهداشت_دهان
#لبخند_زیبا#زیبایی_لبخند#دندان_مرتب#طراحی_لبخند
#دندانپزشک#متخصص_ارتودنسی#دندانپزشک_آمل#دندانپزشک_مازندران

در موارد خاصی در کودکان نیاز به شروع درمان ارتودنسی ثابت موقت وجود دارد که این درمان باید تا حد امکان کوتاه مدت باشد.
#dr_sheikhzadeh#دکتر_صدیقه_شیخزاده#دکتر_شیخ_زاده
#دندانپزشک_زیبایی#دندانپزشکی_زیبایی
#ناهنجاری_دندان#ناهنجاری_فکی#نامرتبی_دندان#بهمریختگی_دندان

قرار دادن براکت روی دندان های مراجعه کننده عزیزمون برای شروع درمان ارتودنسی
#ارتودنسی#ارتودنسی_نامرئی#ارتودنسی_متحرک
#دندان_مرتب#دندان_زیبا#نظم_دندانها#طراحی_لبخند
#مازندران#آمل#نوشهر#فریدونکنار#نور

اتمام درمان ارتودنسی محدثه زیبا و عزیز که همیشه با اخلاق خوبشون به ما انرژی میدن
مشکل اصلی ایشون که به مطب ما مراجعه کردند جلو بودن دندون های فک بالاشون بود
#dentist#dentistry#Orthodontics
#دندان_سالم#دندانهای_ردیف#دندان_مرتب#سلامت_دندان#بهداشت_دهان
#مشکلات_فکی#ناهنجاری_فکی#جلوبودن_فک#جلوزدگی_دندان

انجام ارتودنسی نامریی در مطب دکتر شیخ زاده
#انواع_ارتودنسی#ارتودنسی#ارتودنسی_نامرئی
#کلینیک_دندانپزشکی#مرکز_دندانپزشکی#مرکز_ارتودنسی_آمل
#لبخند_زیبا#زیبایی_لبخند#دندان_مرتب#طراحی_لبخند

بهترین زمان برای اولین ویزیت کودکتان توسط یک متخصص ارتودنسی هفت سالگی است،
درمان بعضی از مشکلات فکی تنها در بازه سنی هفت تا ده سالگی بر حسب نوع مشکل امکان پذیر است
و پس از گذشت این بازه سنی، درمان مشکلات فکی اغلب بدون جراحی فک امکان پذیر نیست
#ارتودنسی#ارتودنسی_بزرگسالان#ارتودنسی_کودکان
#دکتر_صدیقه_شیخزاده#دکتر_شیخ_زاده
#لبخند_هالیوودی#لبخند#زیبایی_لبخند

لبخند آریانای زیبا و دوست داشتنی از شهر بابل پس از اتمام درمان ارتودنسی
#متخصص_ارتودنسی#ارتودنسی#درمان_ارتودنسی#ارتودنسی_مازندران
#دندان#دندانپزشک#دندانپزشکی
#دندان_مرتب#دندان_ردیف#دندان_زیبا#لبخند_زیبا

اتمام درمان ارتودنسی در مراجعه کننده عزیز و کمک به مرتب کردن دندان ها و داشتن لبخندی زیبا
#دندان_کج#دندان_نامرتب#دندان_بهمریخته#شلوغی_دندان#فشردگی_دندان
#دندانپزشکی_زیبایی#دندانپزشک_ترمیمی
#مرکز_دندانپزشکی#کلینیک_دندانپزشکی#دندانپزشک#دندانپزشکی

لبخند زیبا بیمار عزیزمون از بابل پس از اتمام درمان ارتودنسی
#مشکلات_دهان_دندان#بیماری_دندان#مشکلات_فکی
#ارتودنسی#ارتودنسی_نامرئی#ارتودنسی_متحرک#ارتودنسی_ثابت
#لبخند_زیبا#زیبایی_لبخند#دندان_مرتب#طراحی_لبخند

اتمام درمان ارتودنسی بیمار عزیزمون از قائمشهر، هدیه ما به شما لبخندی زیبا
#دکتر_دندانپزشک#کلینیک_دندانپزشکی#متخصص_ارتودنسی
#دکتر_صدیقه_شیخ_زاده#استاد_دانشگاه#متخصص_دندانپزشکی#متخصص_ارتودنسی
#ارتودنسی_دیمون#ارتودنسی_فانکشنال#ارتودنسی_لینگوال

لبخند زیبای بیمار عزیزمون از قائمشهر پس از اتمام درمان ارتودنسی ثابت
#درمان_ارتودنسی#ارتودنسی#ارتودنسی_ثابت#ارتودنسی_متحرک
#کجی_دندان#نامرتبی_دندان#شلوغی_دندان#فشردگی_دندان
#مازندران#آمل#ارتودنسی#متخصص_ارتودنسی#دندانپزشک_شمال

اتمام درمان ارتودنسی بیمار عزیزمان از شهر آمل.
پس از اتمام درمان ارتودنسی و برداشتن دستگاه ارتودنسی، باید تا مدتی در هر دو فک از نگهدارنده های متحرک یا ثابت استفاده شود.
#دندانپزشکی#دندانپزشک#زیبایی#زیبایی_دندان
#مرکز_دندانپزشکی#کلینیک_دندانپزشکی#دندانپزشک#دندانپزشکی
#dr_sheikhzadeh#دکتر_صدیقه_شیخزاده

اتمام درمان ارتودنسی بیمار عزیزمون از شهر بابل
#ناهنجاری_دندان_فک#اختلالات_فکی#مشکلات_دندانی
#بینظمی_دندان#بهمریختگی_دندان#نامرتبی_دندان
#دکتر_دندانپزشک#دندانپزشکی_مازندران#کلینیک_دندانپزشکی

انجام بیلیچینگ (سفید کردن دندان ها) باعث زیباتر شدن لبخند شما می شود که می تواند به تنهایی و یا بعد از درمان ارتودنسی انجام شود
#بلیچینگ#سفید_کردن_دندان#رفع_زردی_دندان#بلیچینگ_خانگی#بلیچینگ_دندان
#دندان_زرد#دندان_بدرنگ#زردی_دندان#بدرنگی_دندان
#teeth_whitening#bleaching#tooth-bleaching

بسیاری از مراجعه کنندگان استرس زیادی برای جلسه اول شروع درمان ارتودنسی دارند.
این پست برای آگاهی عزیزان از مراحل چسباندن براکت های ارتودنسی گذاشته می شود.
این مراحل کاملا بدون درد و بدون نیاز به تزریق بی حسی انجام می شوند.
#براکت_ارتودنسی#سیم_ارتودنسی#بریس_ارتودنسی
#دندان_مرتب#دندان_زیبا#نظم_دندانها#طراحی_لبخند
#مرکز_دندانپزشکی_مازندران#دندانپزشک_شمال#دندانپزشکی_زیبایی#دندانپزشکی_ترمیمی

طریقه چسباندن براکت های ارتودنسی برای مراجعه کننده عزیز
#متخصص_ارتودنسی#دندانپزشک#متخصص_دندانپزشکی
#dentist#dentistry#Orthodontics
#ارتودنسی_دندان#درمان_ارتودنسی#ارتودنسی_آمل

نحوه استفاده از نخ دندان (سوپرفلاس) با وجود سیم ارتودنسی در دهان
#نخ_دندان#خلال_دندان#بهداشت_دهان_دندان#سلامت_دهان_دندان
#دکتر_صدیقه_شیخزاده#دکتر_شیخ_زاده
#ارتودنسی#ارتودنسی_ثابت#درمان_ارتودنسی#ارتودنسی_متحرک#ارتودنسی_نامرئی

مشخصات
 • جنسیت زن
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه دانشگاه تهران
 • رشته تحصیلی ارتودونتیکس (متخصص ارتودنسی)
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
 • کلمات کلیدی دکتر صدیقه شیخ زاده دندانپزشک، دکتر صدیقه شیخ زاده فوق تخصص دندانپزشکی، دکتر صدیقه شیخ زاده متخصص بهداشت عمومی دهان و دندان، دکتر صدیقه شیخ زاده متخصص ریشه‌ درمانی، دکتر صدیقه شیخ زاده متخصص دندانپزشکی سالمندان، دکتر صدیقه شیخ زاده متخصص آسیب‌ شناسی دهان و فک و صورت، دکتر صدیقه شیخ زاده متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت، دکتر صدیقه شیخ زاده جراح دهان و فک و صورت، دکتر صدیقه شیخ زاده متخصص کاشت دندان، دکتر صدیقه شیخ زاده متخصص ارتودنسی
تخصص ها
 • دندانپزشک
 • ارتودنسی
تصویر
صدیقه شیخ زاده
ارتودنسی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر