منو
X

تصویر
دکتر لیدا سمیع
جراحی دهان، فک و صورت
(0)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(0) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

بنده دکتر لیدا سمیع متخصص دندانپزشکی بیماری های دهان، فک و صورت و دارای بورد تخصصی در این حوزه می باشم. من در سال ۱۳۸۴ در کنکور سراسری تجربی پذیرفته شدم و توانستم در رشته مورد علاقه خود دندان پزشکی عمومی پذیرفته شوم. در سال ۱۳۹۰ تحصیلات خود را از دانشگاه علوم پزشکی همدان به اتمام رسانیدم و به کار درمانی مشغول شدم. بعد از اتمام تحصیلات دوران عمومی خود بلافاصله در رشته تخصص بیماری های دهان، فک و صورت در دانشگاه علوم پزشکی همدان پذیرفته شدم و در سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت بورد تخصص این رشته شدم. سپس به عنوان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان مشغول به کار شدم و تا هم اکنون در سمت استاد تمامی دانشگاه نیز مشغول به کار می باشم. بنده علاقه ی بسیاری به فعالیت در فضای آکادمیک درکنار کار حرفه ای خود دارم و همواره تلاش کرده ام که این دو را موازی و هم جهت با همدیگری به پیش برم و از این مسیر توانستم نظر به پژوهش ها و پروژه های تحقیقاتی که انجام می دهم بتوانم مشکلی هر چند کوچک در مسیر درمان علم دندان پزشکی بردارم و آن را با همگان به اشتراک بگذارم و علاوه بر این با شرکت در کنفرانس ها و ارائه مقالات متعدد در مجلات داخلی و خارجی و شکرت در سمینار های علمی بتوانم از آخرین متد ها و روش های روز دندان پزشکی آگاه و آشنا شوم و این دانش و راه حل های نوین را با دانشجویان خود در میان بگذارم تا از این طریق دانشجویان آشنا با علم روز و اگاه را به جامعه درمانی کشور تحویل دهیم و این دانش را در کار درمانی خود نیز به کار بندم. اما دانش نوین در دندان پزشکی و درمان آن تنها بخشی از کار درمان است هرچند موضوعی بسیار مهم است اما در کنار همه این مسائل وجود تجهیزات جدید راه گشای بسیار خوبی در درمان می باشد و با به کار گیری ابزار ها و تجهیزات به روز و نوین در تلاش برای درمان بهتری برای دانشجویان خود می باشم. من همواره تلاش خود را بر آن داشته ام که با بهره گرفتن از فضای خوب و کاملا آرام در کلینیک درمانی شخصی خود و بر اساس دانش روز دنیا و با استفاده از تکنولوژی های جدید روز آماده خدمات رسانی با کیفیت تخصصی به مراجعین عزیز کشور خود می باشم. من همیشه توضیحات را در اولین دیدار و ملاقات با مراجعین و بیمار خود ارائه می دهم تا آن ها در مورد نحوه درمانی خود بهتر آشنا گردند و این به عنوان بخشی از روش درمانی من محسوب می شود. در این جا قصد دارم توضیحاتی در ارتباط با آفت دهان برای شما بزرگواران ارائه دهم.
دلایل کمتر شناخته شده جهت بوی بد دهان: سینوس، مخاط بینی و لوزه ها: در صورتی که دارای مشکلات سینوسی می باشید، امکان دارد که مخاط آلوده هنگامی که به گلو برسد در اثر تنفس در آن مکان جمع شود. در این شکل، این ترشحات جمع شده، زمینه ساز و سبب بوی بسیار بدی را از گلو به دهان روانه می کند. نیز مواد غذایی و باکتری هایی که در لوزه های فرد گیر می افتند هم این توانایی را دارند که از عوامل بوی بد دهان‌ باشند. در این شکل امکان دارد تاثیرات تورم در لوزه ها به سادگی مشاهده شود و واجب است که فرد جهت درمان، هر چه سریع تر به پزشک رجوع کند. مشکلات معده: یکی دیگر از دلایل بوی بد دهان بازگشت اسید معده به ست بالا و داخل شدن اسید به دهان می باشد. ریفلاکس معده، تنها سبب ایجاد مشکلات بوی دهان را نمی کند بلکه علاوه بر مشکلات گوارشی باعث ایجاد حساسیت بر روی دندان ها می شود و این حساسیت دندان ها را در برابر سرما و گرما و نیز بیماری های سینوسی ایجاد کند. غذا خوردن پیش از خواب و همچنین بد خوابیدن از دیگر دلایلی می باشند که می توانند باعث ریفلاکس و بازگشت اسید معده شوند. ولی در صورتی که موارد مشکوکی هم در این موارد وجود دارند که باعث اذیت شدن شما می شوند، صحیح تر آن است که جهت حل و فصل کردن مشکل به یک متخصص گوارش رجوع کنید. سیگار: بوی سیگار، به حد کافی بد هست، اما سیگار کشیدن روی ایجاد بوی بد دهان تاثیر فراوانی داد. زمانی که سیگار تا به این حد برای ریه های فرد زیان دارد، فکر کنید که چه مشکلات دیگری را می تواند برای دهان و دندان های افراد ایجاد کند. دهان فرد اولی محلی است که دود سیگار در آن وارد می گردد و این عامل باعث ایجاد ضرر و آسیب های زیادی به دهان افراد می شود که از آن جمله آسیب ها می توان به خشکی دهان، بیماری های لثه و عفونت های دهانی و سینوسی، اشاره کرد. در صورتی که شما در حال ترک کردن سیگار می باشید، بد نیست از این مورد اگاه باشید که از دندان پزشک خود نیز در ارتباط با دریافت برنامه هایی در مورد ترک سیگار و درمان های ضد سیگار، یاری بطلبید. دندان های مصنوعی: دندان های مصنوعی، عامل دیگر در ایجاد بوی بد دهان می باشند. ولی در بعضی موارد، علت این بوی بد، مراقبت نکردن درست از این دندان ها می باشد. دندان مصنوعی، هیچ وقت جایگزین دندان های ما نمی گردند و می توانند جای خوبی جهت رشد قارچ ها، پلاک ها و باکتری ها باشند. بهتر است که در ارتباط با چگونگی نگهداری از دندان های مصنوعی از دندان پزشک خود پرسش کنید. همچنین می بایست در نظر داشته باشید که ملزوم است در هر پنج تا هفت سال، دندان های مصنوعی خود را تعویض کنید. ولی به یاد داشته باشید در بعضی از موارد هیچ کدام از دلایل بالا علت بوجود آمدن بد بویی دهان نبوده و مشخص کردن بوی بد دهان و علت های آن و درمان آن کاری کاملا تخصصی می باشد. در صورت تمایل به ارتباط با من و بهره مندی از خدماتم در زمینه های اشاره شده می توانید با تعیین نوبت قبلی به آدرس درج شده مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا از طریق راه های ارتباطی ثبت شده (آدرس ایمیل، شماره تماس) اقدام کنید.

مشخصات
 • جنسیت مونث
 • وابسته به کلینیک دولتی
 • تجارب / مهارت ها متخصص بیماری های دهان، فک و صورت
 • دانشگاه
 • رشته تحصیلی دندانپزشکی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی بورد تخصصی دکترا
 • کلمات کلیدی دکتر لیدا سمیع متخصص دندانپزشکی بیماری های دهان، فک و صورت (دارای بورد تخصصی)، درمان ریشه دندان (عصب کشی) ، فلوشیپ و مسترشیپ، ترمیم و زیبایی دندان ، سفید کردن دندان، ساییدگی دندان، تغییر اندازه دندان، روکش دندان، ترمیم دندان شکسته، مرتب کردن داندان، جرم گیری دندان، جایگذاری ایمپلنت دندانی و لمینیت، ارتوسرجری، ناهنجاری دهان و دندان، عصب کشی، بلچینگ، لمینت، منظم کردن دندان ها، خدمات دندان پزشکی زیبایی، آموزش بهداشت دهان و دندان، اصلاح طرح لبخند، بستن فضا های بین دندانی، ارتودنسي بزرگسالان، ارتودنسي شفاف، ارتودنسی براکت شفاف، ارتودنسی ثابت و متحرک ، ارتودنسی دیمون ، جراحی سینوس فک، درمان فاصله های بین دندان، درمان چرخش و نا مرتبی دندان ها، ورم دندان، ارتودنسی نامرئی ، جایگذاری ایمپلنت دندانی و لمینیت، پروتز ثابت و متحرک، جراحی دندان های نهفته، درمان مال اکلوژن پروتز ثابت و متحرک، طراحی لبخند، ترمیم دندان با اشعه، جرم گیری دندان ها و سفید کردن دندان ها، جراحی دندان های نهفته، عقل، جراحی لثه در مطب دندان پزشکی، متخصص ارتودانتیکس، متخصص دندان پزشکی بیماری های دهان، فک و صورت.  
تخصص ها
 • جراحی دهان و دندان
تصویر
دکتر لیدا سمیع
جراحی دهان، فک و صورت
(0)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر