منو
X

تصویر
دکتر آرش خجسته
جراحی دهان، فک و صورت
(2)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(2) رای
20%

دقت

0%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

60%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من دکتر آرش خجسته متولد شهر رشت می باشم. در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته دندانپزشکی فارغ التحصیل شده در سال ۱۳۸۷ بورد تخصصی جراحی دهان فک و صورت را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه اول در یافت نموم. فلوشیپ جراحی شکاف های فکی در همان سال دریافت نمودم. پس از ۴ سال به رتبه دانشیاری گروه جراحی دهان، فک و صورت دنشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رسیده و همچنین پس از دو سال به عضویت انجمن جراحان دهان، فک و صورت آمریکا در آمدم. بنده هم چون سایر همکاارانم در حوزه داندانپزشکی کلیه معاینات مربوط به این حوزه و درمان در این خصوص را انجام می دهم.
همواره درمان ضایعات و مشکلات استخوانی را در ذهن خود می پروارندم و به این موضاعات فکر می کردم و به نوعی به دغدغه فکری من مبدل گشت و این قضیه از سال ۱۳۷۶ آغاز شد تا این که به مسیر تحقیقاتی ام تبدیل شد و کار در این حوزه را برای خود برگزیدم. . جراحی دهان و فک و صورت به واقع نزدیک ‌ترین رشته به پزشکی در بین علوم دندانپزشکی است. رشته ای که به صورت تخصصی در زمینه درمان ناهنجاری های ناحیه فک و صورت تمرکز کند. حذف کانون‌های عفونی فعال و مزمن، خارج کردن دندان ‌های نهفته و یا اضافی، کمک به رویش دندان‌ از طریق حذف موانع بافتی و اصلاح روابط استخوانی فک بالا و پایین در کنار جراحی بافت ‌های سرطانی از جمله موارد قابل انجام توسط جراحان فک و صورت است.
رشته جراحی فک و صورت از این جهت با سایر رشته ها متمایز است که در واقع پیوند بین پزشکی و دندانپزشکی می باشد. جراحی روی ناحیه فک و صورت از یک طرف نیاز به دانش در مورد اکلوژن و روابط دندانی و فکی و از طرف دیگر نیاز به دانش پزشکی و آشنایی با علوم بیمارستانی دارد.

بخشی از رزومه و فعالیت اینجانب:
دانشجوی نمونه علوم پزشکی کشور سال ۱۳۸۲
محقق جوان جشنواره رازی ۱۳۸۴
رتبه اول بورد تخصصی جراحی دهان، فک و صورت ۱۳۸۷
سرپرست اجرائی سومین کنگره جراحان دهان، فک و صورت ۱۳۸۵
قائم مقام دبیر علمی پنجمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت ۱۳۸۷
دبیر علم دومین کنگره دستیاران تخصصی دندانپزشکی کشور ۱۳۸۹
دبیر علمی همایش ایمپلنت خلیج فارس ۱۳۹۰
استادیار بخش جراحی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی شهبد بهشتی ۹۲-۱۳۸۷
دبیر علمی اولین جشنواره محققان جوان جراحی فک و صورت ۱۳۹۱
محقق برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۰
رتبه چهارم جشنواره رازی ۱۳۹۱
عضو هیئت مدیره انجمن جراحان دهان، فک و صورت ۱۳۹۰ تاکنون
عضو انجمن جراحان دهان، فک و صورت آمریکا ۱۳۹۰ تا کنون
عضو انجمن بین المللی جراحان دهان، فک و صورت
دبیر علمی دوازدهمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت – ۱۳۹۲
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – ۱۳۹۲ تا کنون
مدیر گروه علوم پایه و سرپرست آزمایشگاه مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – ۱۳۹۰ تا کنون
معاون درمان بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان طالقانی – ۱۳۹۱ تا کنون
سرپرست واحد استعدادهای درخشان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی – ۱۳۸۷ تا کنون
رئیس کمیته دانشجویی ستاد سلول های بنیادی – ۱۳۹۰ تا کنون
مسئول واحد ناهنجاری های دهان، فک و صورت مرکز تحقیقات ژنومیک
معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی – ۱۳۹۲ تا کنون

مشخصات
 • جنسیت مذکر
 • وابسته به کلینیک خصوصی
 • تجارب / مهارت ها متخصص جراحی دهان و فک و صورت
 • دانشگاه شهید بهشتی
 • رشته تحصیلی دندانپزشکی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1392 تا کنون مدیر گروه علوم پایه و سرپرست آزمایشگاه مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 1390 تا کنون معاون درمان بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان طالقانی - 1391 تا کنون سرپرست واحد استعدادهای درخشان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی - 1387 تا کنون
 • مقطع تحصیلی بورد تخصصی دکتری
 • کلمات کلیدی دکتر آرش خجسته ، دندانپزشک، دکتر آرش خجسته متخصص جراحی دهان و فک و صورت ، جراحی دهان و فک و صورت ، جراح و دندانپزشک، جراحی کاشت دندان (ایمپلنت)، جراحی شکستگی فک و صورت، جراحی شکاف و لب و کام در تهران، جراحی کیست و تومور فک و صورت، جراحی زیبایی فک و چانه در تهران، دکتر آرش خجسته استاد دانشگاه، دکتر آرش خجسته استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، جرم گیری دندان، کشیدن و پر کردن دندان با بهترین متریال کلیه خدمات ترمیم و پر کردن دندان ها، جایگذاری ایمپلنت دندانی و لمینیت، خدمات دندانپزشکی زیبایی، آموزش بهداشت دهان و دندان، اصلاح طرح لبخند و بستن فضا های بین دندانی، پروتز ثابت و متحرک، ارتودنسی ثابت و متحرک، ترمیم دندان با اشعه، جرم گیری دندان ها و سفید کردن دندان ها، جراحی دندان های نهفته، عقل، جراحی لثه در مطب دندانپزشکی، دکتر آرش خجسته متخصص جراحی دهان و فک و صورت.
تخصص ها
 • دندانپزشک
 • جراحی دهان و دندان
قرار ملاقات
شنبه 16-20 دوشنبه 16-20 چهارشنبه 20- 16
تصویر
دکتر آرش خجسته
جراحی دهان، فک و صورت
(2)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر