منو
X

تصویر
امیر بدلی حقی
دندانپزشک
(2)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(2) رای
20%

دقت

0%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

100%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من دکتر امیر بدلی حقی، دندانپزشک هستم. قابل ذکر می باشد که دکترای حرفه ای خود را در این شاخه در سال ۱۳۹۲ اخذ کردم و بعد از گذراندن دوران طرح فعالیت خود را به عنوان یک دندانپزشک آغاز کردم. البته بعد از فارغ التحصیلی دوره های تکمیلی ای را در زمینه ی طراحی لبخند، لمینیت، دندانپزشکی زیبایی، … در داخل و خارج از کشور گذرانده ام، و در کنار ارائه ی خدمات عمومی دندانپزشکی، خدمات زیبایی مرتبط با دندانپزشکی را نیز ارائه می کنم. تا به امروز افراد بسیاری نزد من مراجعه داشته اند که با آسیب ها و بیماری های دهان و دندان مواجه بوده اند، بیماری ها و آسیب هایی از قبیل: پوسیدگی دندان، آبسه، برفک دهان، ژنژیویت (عفونت و التهاب لثه ها)، آفت دهان، گلوسیت (التهاب زبان)، سرطان دهان، شکستگی دندان، ترک خوردگی دندان، تغییر رنگ دندان ها، دندان عقل نهفته، حساسیت های دندانی، ساییدگی دندان ها، جرم های دندان، پریودنتال (نوعی آبسه دندان)، هالیتوز (بوی بد دهان)، و غیره. هم چنین تا کنون پذیرای افراد بسیاری بوده ام که تمایل به انجام خدمات زیبایی دندانپزشکی داشته اند، خدماتی مانند اصلاح طرح لبخند، بلیچینیگ (سفید کردن دندان)، کامپوزیت، و لمینت. که در هر دو مورد خوشبختانه با ارائه ی بهترین و مناسب ترین تکنیک های درمانی و زیبایی، سلامت دهان و دندان های خود را مجدد به دست آورده اند و به نتیجه ی دلخواه خود دست پیدا کرده اند. قابل ذکر می باشد که سعی من به عنوان یک دندانپزشک همیشه در تشخیص درست و به کارگیری جدیدترین و مناسب ترین روش های درمانی و زیبایی می باشد، افرادی که با آسیب ها و بیماری های دهان و دندان مواجه هستند و یا نیاز به انجام خدمات زیبایی دندانپزشکی دارند می توانند با من در ارتباط باشند. اصلی ترین خدماتی که ارائه می کنم به این شرح می باشد: پروتز های دندان (ثابت، متحرک)، درمان ریشه (اندو یا عصب کشی)، کشیدن دندان های شیری، دائمی و عقل، جرمگیری دندان، جراحی لثه، ایمپلنت، لمینت، ونیر کامپوزیت، اصلاح طرح لبخند، بلیچینگ، و غیره. شما می توانید با مراجعه به مطب از خدمات من هم در حیطه ی درمانی و هم زیبایی بهره مند شوید، هم اکنون روزهای شنبه تا چهارشنبه را از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰ در مطب حضور داشته و آماده ی پذیرش و ویزیت شما مراجعین گرامی می باشم. لطفا برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفنی که در این پروفایل درج شده است، تماس بگیرید. هدف من سلامت دهان و دندان های شما عزیزان و بخشیدن لبخندی زیبا به چهره ی شما می باشد با من در ارتباط باشید.

شما می توانید در این قسمت تعدادی از نمونه خدمات من در حیطه ی زیبایی و درمانی را مشاهده بفرمایید:

ونییر لامینت کامپوزیت
کاملاً طبیعى هم رنگ و هم فرم
#dr_amir_badalihaghi#dr__badalihaghi#دکتر_امیر_بدلی_حقی#دکتر_بدلی_حقی
#ارومیه#ایران#لامینت#لامینت_سرامیکى#لامینت_دندان #لامینت_هالیوودى
#کامپوزیت#کامپوزیت_ونیر#کامپوزیت_ونیر_دندان

روکش تمام سرامیک
بعد از باز سازى تاج هاى از دست رفته اصلاح طرح لبخند با روکش تمام سرامیک
#orumiyeh#dentist#dentistry#composite
#روکش_دندان#روکش_سرامیک
#دندانپزشکی_زیبایی#دندانپزشکی_ترمیمی#زیبایی_دندان

نمونه ونییر لامینت کامپوزیت دکتر بدلی حقی
#دندانپزشک#متخصص_دندانپزشکی#دندانپزشک_زیبایی
#کلینیک_دندانپزشکی_ارومیه#مرکز_دندانپزشکی_ارومیه#دندانپزشک_ارومیه
#بلیچینگ_سفیدکردن_دندان#بلیچینگ#دندان_سفید#دندان_زیبا

اصلاح طرح لبخند با روش ونییر لامینت کامپوزیت
#composite#veneer_composite#Cosmetic_dentistry
#دکتر_دندانپزشک#دکتر_امیر_بدلی_حقی
#دندانپزشکی#دندان#ترمیم_دندان#زیبایی_دندان

در این کیس همان طور که مشاهده می شود دندان ها از هم فاصله داشتند و رنگ نامناسب که با ونییر لامینت کامپوزیت اصلاح گردید
#فواصل_دندان#نامرتبی_دندان#زردی_دندان#تغییر_رنگ_دندان
#رفع_زردی_دندان#سفید_کردن_دندان#دندان_سفید
#ونییر#لامینت#کامپوزیت

اف آر سی (FRC) به زبان ساده
همان طور که در تصاویر مشخص هستش فیبرى هستش که ما بین دندان ها چسبانده میشود
و ونییر لامینت کامپوزیت بر روى همین فیبر کار گذاشته میشود
که بسیار مستحکم هستش و از بابت شکل و رنگ هم مثل دندان هاى کنارى هستش
بدون آسیب به دندان هاى کنارى
#iran#orumiyeh#dentist#FRC
#دندانپزشک_زیبایی#دندانپزشکی_زیبایی
#اف_آر_سی#FRC#بازسازی_دندان#ترمیم_دندان

در این کیس همان طور که مشاهده میشود دندان ها نامرتب بودن
و به اشتباه به جاى اینکه یک دندان روکش شود دو تا روکش براى یک دندان کار شده بود که با ونییر لامینت کامپوزیت اصلاح شد
#روکش_دندان#دندان_نامرتب#بینظمی_دندان#دندان_فاصله_دار
#دکتر_دندانپزشک#دندانپزشکی_ارومیه#کلینیک_دندانپزشکی
#لمینت#لامینت#کامپوزیت

در این کیس همان طور که مشاهده میشود دندان هاى قدامى هماهنگى با دندان هاى پایین خود نداشتن
که موقع بستن دهان دندان ها با فاصله از هم میماندن که با طرح لبخند مناسب و اصلاح رنگ مشکل حل شد
#طرح_لبخند #لبخند_زیبا#طراحی_لبخند #خط_لبخند
#دندان_سفید#زیبایی_دندان#ترمیم_دندان
#smiledesign#bleaching#Tooth_whitening

اصلاح طرح لبخند به همراه اصلاح رنگ دندان ها برای مراجعه کننده ی عزیز
#زیبایی_دندان#دندانپزشکی_زیبایی#دکتر_دندانپزشکی_ارومیه
#ترمیم_دندان#رفع_زردی_دندان#بلیچینگ#سفیدی_دندان
#دکتر_امیر_بدلی_حقی#دکتر_بدلی_حقی

قبل و بعد از انجام ونییر لامینت کامپوزیت
#Implants#Veneers#Bonding#Composite#laminate
#زیبایی#زیبایی_دندان#ونیرکامپوزیت#دندانپزشکی#دندانپزشک
#مرکز_دندانپزشکی_ارومیه#دندانپزشک_ارومیه#دندانپزشکی_زیبایی#دندانپزشکی_ترمیمی

در این کیس سعى بر این شد که دندان هاى شکسته رو با ونییر لامینت کامپوزیت درمان کنیم
و فرم، رنگ طبیعى به خط لبخند بدهیم
#دندان_شکسته#ترک_خوردگی_دندان#آسیب_دندان#بیماری_دندان#شکستگی_دندان
#کامپوزیت#ونییر_کامپوزیت#لامینت#روکش_دندان#زیبایی_دندان
#Dentist#Cosmetic_dentist#dr__badalihaghi

نوع کامپوزیت: تقویت شده با سرامیک، که یکى از بهترین نوع کامپوزیت ها می باشد
استحکام بالا به همراه زیبایی منحصر به فرد
#دندانپزشک#دندانپزشک_ارومیه#دکتر_امیر_بدلی_حقی
#روکش_دندان#ترمیم_دندان#ونییر_کامپوزیت#کامپوزیت#اصلاح_طرح_لبخند#لبخند_زیبا
#smilemakeover#smiledesign

یکى از روش هاى سفید کردن دندان بدون اینکه فرم دندان رو تغییر بدیم بلیچینگ میباشد
که بعد از یک جلسه در مطب میشه براى سفیدى بیشتر و ماندگارى بهتر از بلیچ هوم نیز استفاده کرد
#Tooth_whitening#tooth_bleaching#bleaching
#زردی_دندان#دندان_بدرنگ#دندان_سفید#سفیدی_دندان#دندان_زیبا#بلیچینگ
#دندانپزشک_زیبایی#دندانپزشک_ترمیمی

بازسازی دندان از دست رفته ی مراجعه کننده ی عزیز با روش اف آر سی (FRC)
#FRC#اف_آر_سی#بازسازی_دندان#ترمیم_دندان
#شکستگی_دندان#افتادن_دندان#آسیب_دندان#دندان
#دندانپزشکی_ارومیه#بهترین_دندانپزشک_ارومیه#دندانپزشک_خوب_زیبایی

اصلاح طرح لبخند با روش ونییر لامینت کامپوزیت به رنگی طبیعی
در این کیس سعى بر این شد که تغییر رنگ نداشته باشیم و فقط اصلاح به هم ریختگى رو انجام بدیم
#veneercomposite#veneer#laminate_teeth
#لامینت#لمینت#کامپوزیت#ونییر#ونییر_کامپوزیت
#مرکز_دندانپزشکی_زیبایی#کلینیک_دندانپزشکی#دکتر_امیر_بدلی_حقی#دکتر_بدلی_حقی

ونییر لامینت کامپوزیت سرامیکى
در این کیس علاوه بر اصلاح خط لبخند طول دندان ها رو نیز تغییر دادیم تا موقع لبخند بیشتر نمایان شوند
رنگ استفاده شده بلیچ هستش که روشنایی بسیار زیبایی رو بهمون میده
#لبخند_زیبا#طراحی_لبخند#خط_لبخند
#روکش_سرامیک#کامپوزیت_سرامیکی#لامینت#ونییر
#سفیدی_دندان#دندان_سفید_طبیعی#زیبایی_دندان#دندان_زیبا

ترکیب روکش تمام سرامیک و ونییر لامینت کامپوزیت
#Ceramic#Composite#veneer#laminate
#مرکز_دندانپزشکی#کلینیک_دندانپزشکی#دندانپزشک#دندانپزشکی
#زیبایی_دندان#دندانپزشکی_زیبایی#دکتر_دندانپزشکی_ارومیه

در این کیس سعى بر این شد که از رنگ طبیعى روشن استفاده شود
و علاوه بر تغییر رنگ شکل ظاهرى بهترى نیز به دندان ها داده شد و نیز قیل از درمان کامپوزیت لیفت لثه انجام گرفت
#ارومیه#دندانپزشک#دندانپزشک_زیبایی#دندانپزشک_ترمیمی_زیبایی
#لثه#لیفت_لثه#جراحی_لثه#زیبایی_لثه
#دندان_سفید#دندان_مرتب#دندان_زیبا#روکش_سرامیکی_دندان#لامینت#ونییر_کامپوزیت

اصلاح لبخند مراجعه کننده ی عزیز با روش ونییر لامینت کامپوزیت تقویت شده با سرامیک
با رنگ سوپر بلیچ یا بسیار روشن
#زیبایی_دندان#ترمیم_دندان#طرح_لبخند
#کامپوزیت_ارومیه#بلیچینگ_ارومیه#ونیر_کامپوزیت_ارومیه
#دکتر_بدلی_حقی#دندانپزشک#دندانپزشک_ارومیه

بعد از دو سال مراجعه کننده گرامیمون تشریف اوردن جهت برساژ ونییر لامینت کامپوزیت ها ،
که بسیار سالم و بدون تغییر رنگ مانده بودند
رنگ استفاده شده روشن طبیعى هستش
#بروساژ#جرمگیری#جرم_گیری_دندان#ترمیم_دندان#زیبایی_دندان#دندان_سفید#بلیچینگ
#ونییر_دندان#کامپوزیت_دندان#لامینت_دندان
#کلینیک_دندانپزشکی#مرکز_دندانپزشکی_زیبایی#ارومیه#بهترین_دندانپزشک

نمونه ونییر لامینت کامپوزیت دکتر بدلی حقی
#dr_amir_badalihaghi#dr__badalihaghi#دکتر_امیر_بدلی_حقی#دکتر_بدلی_حقی
#دندانپزشکی_زیبایی#دندانپزشکی_ترمیمی#زیبایی_دندان
#کلینیک_دندانپزشکی_ارومیه#مرکز_دندانپزشکی_ارومیه#دندانپزشک_ارومیه

نوع کامپوزیت: تقویت شده با سرامیک
با رنگ سفید روشن
#روکش_دندان#روکش_سرامیک
#دندانپزشک#متخصص_دندانپزشکی#دندانپزشک_زیبایی
#کامپوزیت#کامپوزیت_ونیر#کامپوزیت_ونیر_دندان

در این کیس سعى بر این شد که از رنگ طبیعى روشن استفاده شود و علاوه بر تغییر رنگ
شکل ظاهرى بهترى نیز به دندان ها داده شد و همچنین دندان شیرى کشیده شد و از روش اف آر سی
جهت بازسازی دندان از دست رفته شد
#FRC#اف_آر_سی#بازسازی_دندان#ترمیم_دندان
#ارومیه#ایران#لامینت#لامینت_سرامیکى#لامینت_دندان #لامینت_هالیوودى
#orumiyeh#dentist#dentistry#composite

در این کیس سعى بر این شد که از رنگ طبیعى روشن استفاده شود
و علاوه بر تغییر رنگ شکل ظاهرى بهترى نیز به دندان ها داده شد و نیز قیل از درمان کامپوزیت لیفت لثه انجام گرفت
#لثه#لیفت_لثه#جراحی_لثه#زیبایی_لثه
#دندانپزشکی#دندان#ترمیم_دندان#زیبایی_دندان
#ونییر#لامینت#کامپوزیت

در این کیس سعى بر این شد که از رنگ طبیعى روشن استفاده شود
و علاوه بر تغییر رنگ شکل ظاهرى بهترى نیز به دندان ها داده شد
#composite#veneer_composite#Cosmetic_dentistry
#فواصل_دندان#نامرتبی_دندان#زردی_دندان#تغییر_رنگ_دندان
#دندانپزشک_زیبایی#دندانپزشکی_زیبایی

اصلاح طرح لبخند با روش ونییر لامینت کامپوزیت با رنگی طبیعی
#دکتر_دندانپزشک#دکتر_امیر_بدلی_حقی
#روکش_دندان#دندان_نامرتب#بینظمی_دندان#دندان_فاصله_دار
#dr_amir_badalihaghi#smilemakeover#smiledesign

نوع کامپوزیت: تقویت شده با سرامیک، که یکى از بهترین نوع کامپوزیت ها میباشد
#دکتر_دندانپزشک#دندانپزشکی_ارومیه#کلینیک_دندانپزشکی
#دندان_سفید#زیبایی_دندان#ترمیم_دندان
#دکتر_امیر_بدلی_حقی#دکتر_بدلی_حقی

ونییر لامینت کامپوزیت فک بالا با رنگی طبیعی
#Veneers#Composite#laminate
#کامپوزیت#ونییر_کامپوزیت#لامینت#روکش_دندان#زیبایی_دندان
#دندانپزشک_زیبایی#دندانپزشک_ترمیمی

ونییر لامینت کامپوزیت
در یک جلسه، بدون تراش و آسیب به دندان، طول عمر بسیار بالا ،رنگ بسیار روشن
#روکش_دندان#ترمیم_دندان#ونییر_کامپوزیت#کامپوزیت#اصلاح_طرح_لبخند#لبخند_زیبا
#دندانپزشکی_ارومیه#بهترین_دندانپزشک_ارومیه#دندانپزشک_خوب_زیبایی
#سفیدی_دندان#دندان_سفید_طبیعی#زیبایی_دندان#دندان_زیبا

ونییر لامینت کامپوزیت هر دو فک با روشن ترین رنگ
#لبخند_زیبا#طراحی_لبخند#خط_لبخند
#مرکز_دندانپزشکی#کلینیک_دندانپزشکی#دندانپزشک#دندانپزشکی
#veneercomposite#veneer#laminate_teeth

قبل و بعد از انجام ونییر لامینت کامپوزیت
#دندان_سفید#دندان_مرتب#دندان_زیبا#روکش_سرامیکی_دندان#لامینت#ونییر_کامپوزیت
#زیبایی_دندان#ترمیم_دندان#طرح_لبخند
#کلینیک_دندانپزشکی#مرکز_دندانپزشکی_زیبایی#ارومیه#بهترین_دندانپزشک

علاوه بر تغییر دادن رنگ دندان ها، پوسیدگى و بد شکلى دندان ها نیز رفع شده است
#پوسیدگی_دندان#خرابی_دندان#دندان_پوسیده#عفونت_دندان#زردی_دندان
#کامپوزیت_ارومیه#بلیچینگ_ارومیه#ونیر_کامپوزیت_ارومیه#بلیچینگ#سفید_کردن_دندان
#دکتر_بدلی_حقی#دندانپزشک#دندانپزشک_ارومیه

اف آر سی روشی مناسب جهت بازسازى دندان از دست رفته
#FRC#اف_آر_سی#بازسازی_دندان#ترمیم_دندان
#دندانپزشک#متخصص_دندانپزشکی#دندانپزشک_زیبایی
#فواصل_دندان#نامرتبی_دندان#زردی_دندان#تغییر_رنگ_دندان

ونییر لامینت کامپوزیت هشت واحد فک بالا
رنگ طبیعى روشن، در یک جلسه، استحکام خیلى بالا
#smiledesign#veneer_composite#laminate#dr__badalihaghi
#ونییر#لامینت#کامپوزیت
#دکتر_دندانپزشک#دندانپزشکی_ارومیه#کلینیک_دندانپزشکی

اصلاح بد شکلى دندان ها و ترمیم رنگ
#ترمیم_دندان#رفع_زردی_دندان#بلیچینگ#سفیدی_دندان
#دندان_شکسته#ترک_خوردگی_دندان#آسیب_دندان#بیماری_دندان#شکستگی_دندان
#دکتر_امیر_بدلی_حقی#دکتر_بدلی_حقی

همان طور که مشاهده میشود هم بهم ریختگى دندان ها ترمیم شدن و هم رنگ دندان ها روشن شدن
که باعث ایجاد خط لبخند مناسبى براى مراجعه کننده گرامی شد
#Tooth_whitening#tooth_bleaching
#کلینیک_دندانپزشکی_ارومیه#مرکز_دندانپزشکی_ارومیه#دندانپزشک_ارومیه
#ارومیه#ایران#لامینت#لامینت_سرامیکى#لامینت_دندان #لامینت_هالیوودى

ونییر لامینت کامپوزیت هر دو فک
#دندانپزشکی#دندان#ترمیم_دندان#زیبایی_دندان
#ونییر#لامینت#کامپوزیت
#رفع_زردی_دندان#سفید_کردن_دندان#دندان_سفید#فواصل_دندان#نامرتبی_دندان#زردی_دندان#تغییر_رنگ_دندان

ترکیب ونییر لامینت کامپوزیت و روکش ( پرتز ثابت )
#روکش_دندان#روکش_سرامیک#روکش_ثابت#روکش_متحرک
#iran#orumiyeh#dentist
#دندانپزشک_زیبایی#دندانپزشکی_زیبایی#دندانپزشک#دندانپزشک_خوب_ارومیه

قبل و بعد از ونییر لامینت کامپوزیت
#زردی_دندان#دندان_بدرنگ#دندان_سفید#سفیدی_دندان#دندان_زیبا#بلیچینگ
#دندانپزشک#دندانپزشک_ارومیه#دکتر_امیر_بدلی_حقی
#Implants#Veneers#Bonding#Composite#laminate

در این کارمون علاوه بر تغییر دادن رنگ دندان ها بد شکلى ها رو نیز فرم دادیم که باعث ایجاد طرح لبخند زیبا شد
#دندان_بدشکل#نامرتبی_دندان#فواصل_دندان#پوسیدگی_دندان#خرابی_دندان#ساییدگی_دندان#دندان_شکسته
#دندان_سفید#سفیدی_دندان#دندان_زیبا#مرتبی_دندان#طرح_لبخند
#کلینیک_دندانپزشکی_ارومیه#مرکز_دندانپزشکی_ارومیه#دندانپزشک_ارومیه

 

 

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه
 • رشته تحصیلی دندانپزشکی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی دکترا
 • کلمات کلیدی دکتر امیر بدلی حقی دندانپزشک، دکتر امیر بدلی حقی فوق تخصص دندانپزشکی، دکتر امیر بدلی حقی متخصص بهداشت عمومی دهان و دندان، دکتر امیر بدلی حقی متخصص ریشه‌ درمانی، دکتر امیر بدلی حقی متخصص دندانپزشکی سالمندان، دکتر امیر بدلی حقی متخصص آسیب‌ شناسی دهان و فک و صورت، دکتر امیر بدلی حقی متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت، دکتر امیر بدلی حقی جراح دهان و فک و صورت، دکتر امیر بدلی حقی متخصص کاشت دندان، دکتر امیر بدلی حقی متخصص ارتودنسی
تخصص ها
 • دندانپزشک
تصویر
امیر بدلی حقی
دندانپزشک
(2)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر