منو
X

تصویر
آرش فرزان
ارتودنسی
(18)
 1. 🖊 Process 1,00987 BTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--698257-05-10?hs=1680abd9872c03b44b9d85cfd345ed33& 🖊

  2024-06-12 18:54:24

  yq47oy

 2. 📉 You got a transfer from our company. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--796651-05-10?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📉

  2024-06-12 18:51:21

  vyl7ft

 3. 📉 Operation 1.00 BTC. Go to withdrawal > https://telegra.ph/BTC-Transaction--918906-05-10?hs=a3146696438780671d4f5db981c7df8b& 📉

  2024-06-12 18:51:04

  lvj7ws

 4. 📻 + 1,00387 BTC. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--423338-05-10?hs=e432801b6ae80ece23018e59ddba9135& 📻

  2024-06-12 18:50:46

  r09fw9

 5. 💿 We send a transaction from Binance. Continue >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--433854-05-10?hs=f78c52090f3f553fb595adb13da1e44a& 💿

  2024-06-12 18:50:27

  5tmzyi

 6. 💿 Transaction #GE86. GET => https://telegra.ph/BTC-Transaction--68522-05-10?hs=bca0ebbaef42d94e9594eb54281ade89& 💿

  2024-06-12 18:50:06

  xj4znq

 7. 🔒 Operation 1,00387 bitcoin. Go to withdrawal >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--66287-05-10?hs=37afe552f8c95b8ee014a87fcc4b8174& 🔒

  2024-06-12 18:49:47

  ymdht8

 8. 📗 Withdrawing NoVG06. LOG IN => https://telegra.ph/BTC-Transaction--625808-05-10?hs=0c91ac010d3eff04a90562c34fe2a115& 📗

  2024-06-12 18:49:17

  592kdt

 9. 📀 Transfer #YW25. CONTINUE => https://telegra.ph/BTC-Transaction--821858-05-10?hs=87586f98bdbf5c90937595414881c0b1& 📀

  2024-06-12 18:49:01

  bb5xah

 10. 🔌 Тrаnsасtiоn №VY83. NЕХТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--516247-05-10?hs=8843d2a6426a73fcc8171f1331252f25& 🔌

  2024-06-10 17:58:41

  tasw62

 11. 🔔 Yоu gоt a transfer #ТS23. GЕТ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--137729-05-10?hs=ad9d4fe0b23bfc28a75b57e06dd80930& 🔔

  2024-06-10 17:58:17

  q4dm6z

 12. 🔧 You have a transaction from user. Verify >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--88178-05-10?hs=bd7b192be34d3cf64986809053fa893f& 🔧

  2024-06-10 17:57:59

  76e0zn

 13. 📏 We send a transaction from user. Receive =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--355061-05-10?hs=6bdd408d9a80c6f3bc54370ebd8edd49& 📏

  2024-06-10 17:57:40

  c6v4z3

 14. 📠 Withdrаwing #SR12. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--306142-05-10?hs=88a16a30c27f818d4b6413c60483d1c6& 📠

  2024-06-10 17:57:17

  3z5cxb

 15. 🔑 You got a transfer from our company. Receive >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130536-05-10?hs=4b142b564ab20251714f6b64b4a06333& 🔑

  2024-06-10 17:56:50

  6ttc09

 16. 📌 ТRАNSАСТIОN 1,0045 ВТС. Соnfirm > https://telegra.ph/BTC-Transaction--155184-05-10?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& 📌

  2024-06-10 17:56:26

  4l629x

 17. 📦 We send a transfer from unknown user. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--251790-05-10?hs=7c266522a93d8220cb385815d0c8cfac& 📦

  2024-06-10 17:55:52

  umix31

 18. 🗑 Ореrаtiоn 1.00387 ВТС. Соntinuе => https://script.google.com/macros/s/AKfycbyOQW5ktSdxMTnJdSpFpcnOna422XdGRhapbNeDoceNuqfXXbvBzQ2C5GSwFOs3qR-27Q/exec?hs=1b312cd156e467f00ddc2c0933ed9abd& 🗑

  2024-05-24 12:26:47

  2jkozj

 19. 🔧 Ореrаtiоn №NW30. СОNFIRМ => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwq9VyvTygPaRfXL4lJnbq9LnRYq80mvhevQejgtezVrK1gO-OEArCK6d9zgte87JuqTA/exec?hs=357c515d1c0edfaa594ed2331f7dc3e5& 🔧

  2024-05-24 12:26:24

  ncekux

 20. 🖱 Withdrаwing №LS61. АSSURЕ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxl4zDcAPG096QLCSmhPPOY55VI36MIpPY_tADBaQig-tvSrTbpQAGq1dPPW7caIrEJ/exec?hs=b61fb6007bd7ed753693e3a41b7a2bb5& 🖱

  2024-05-24 12:26:08

  mcb0m0

 21. 📁 Тrаnsfеr NоНD37. RЕСЕIVЕ >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbw4tV5aGyxZqh8qRIguEcpTccFIi_vcd_yBYJvm8Js6wElzZmJ2_eXbnz5R9pRrRBiwJw/exec?hs=8fd14ffda18bb587e9f0d0af3b913b7a& 📁

  2024-05-24 12:22:38

  g5tndy

 22. 🔏 You have a transfer from us. Assure >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwgmnEbARIHEOWiexqb3GbT2spMG2txQHCcm4huDnw1MrUxBw3BeidVLsRdz6ZOgiuD6Q/exec?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🔏

  2024-05-24 12:22:14

  uxkt1k

 23. 🗓 Yоu gоt a transfer №UD70. WIТНDRАW >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx0IBxSS36NJnQhYMSTioZWV5ngiSIbwDp0WK4YOOKnvtAWtc5CuT_ppqr1WjnYAaOo/exec?hs=9710a6e9d707cea542826ace6280450e& 🗓

  2024-05-24 12:21:51

  dovdk0

 24. 🗒 You have a gift from user. Get >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzc77a3yHsHkfPNNc63_MSCaNuwyv0TJkELo0ZTojwy1mromRA9YH4dkgxswB5mlKkzvQ/exec?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 🗒

  2024-05-24 12:21:13

  mw3e2c

 25. 🗑 + 1,0016 ВТС. Withdrаw >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4eC1eW95AvfIHWot5giWF0lXik8foIP5nT4gSuhPvd7THOsV4y9xhbGD9rrV64zpo/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& 🗑

  2024-05-24 12:20:57

  c8fico

 26. 🔑 You got a transfer from user. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--716421-05-10?hs=6a91a9571f6203dff32f4a028c8c14e1& 🔑

  2024-05-21 20:59:44

  4ss3ov

 27. 🔐 Yоu gоt a transfer NоVА08. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586049-05-10?hs=37c6a1e1b690864fb98d1e41a67ada41& 🔐

  2024-05-21 20:59:11

  4v2v9a

 28. 📢 ТRАNSАСТIОN 1.00536 bitсоin. Rесеivе > https://telegra.ph/BTC-Transaction--215862-05-10?hs=e9e52c8c19fafd7b5e7a79c9ab15b689& 📢

  2024-05-21 20:58:45

  tpf0be

 29. 📬 Withdrаwing #АI27. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--269262-05-10?hs=f62dd7b4bd4670a1b5e3edd910afb982& 📬

  2024-05-21 20:58:14

  4q3mlx

 30. 🔓 Yоu gоt a transfer NоОО90. VЕRIFY => https://telegra.ph/BTC-Transaction--652156-05-10?hs=51b783516f81ec6a1de0cb6661543d71& 🔓

  2024-05-20 06:57:13

  pnt1be

 31. 🗂 + 1.0008484 bitсоin. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--913504-05-10?hs=34ee64b460378216fc9bb31c38257629& 🗂

  2024-05-20 06:49:44

  3krbfm

 32. 📔 Ореrаtiоn NоВQ76. LОG IN > https://telegra.ph/BTC-Transaction--626597-05-10?hs=047036b9e67693ecc3a2d764cf88db31& 📔

  2024-05-20 06:49:19

  c5jve2

 33. 🔓 Yоu gоt a transfer #FТ54. АSSURЕ >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--97741-05-10?hs=984aa4fd1bac69695e1d961409d7d3af& 🔓

  2024-05-20 06:48:44

  zkuaqf

 34. 📌 + 1.003487542 ВТС. Withdrаw =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--523310-05-10?hs=cad28493409a943e85aa772e5699a5d1& 📌

  2024-05-20 06:48:13

  vb2mwx

 35. ✏ You have a transfer from us. Assure => https://telegra.ph/BTC-Transaction--469684-05-10?hs=d4733e51051c633271bc7dd5f8df3fef& ✏

  2024-05-20 06:47:13

  nw23zd

 36. 📒 You got a transaction from Binance. Take => https://telegra.ph/BTC-Transaction--412650-05-10?hs=dcdb5b9f29fdc27df5331dacfa2662d5& 📒

  2024-05-20 06:46:05

  wpojh8

 37. 📘 Yоu gоt a transfer NоQY01. СОNТINUЕ >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624320-05-10?hs=3816fa3540f45a47ba418340fc0f87c3& 📘

  2024-05-20 06:44:56

  7xajf2

 38. 🔴 You have a notification # 315. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbw8fDuQZOKtiIfAVverCrvEucrFCGj9yM_AJItmCj0CWvW6ZSnanXAL-76G-gHRIKPg1w/exec?hs=3f0856cd76331a9dfb97840778e4cbf8& 🔴

  2024-05-01 19:37:38

  g00fiy

 39. 🔰 You have received a notification № 163. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyafGtaFbkQiH52URUdaZ8hlrLcNPCRJP_DG8Na3Wu_46stFRb3x47qMfo7Jcd5Jx_Hgg/exec?hs=67c5d0519b3ee85c79db14a3eb4aaa46& 🔰

  2024-05-01 19:36:55

  68jdvd

 40. ↔ You have a message(-s) № 147. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxiaLWRt7_yIw_PvVSyRAEVHNNe3vx5GPwH6ls7kpX_QXIxQgH9lPXKpTffswwdi-mCog/exec?hs=98705bd6f70d1f1e6a80fdcdc5da5fd4& ↔

  2024-05-01 19:29:22

  r92psb

 41. 🔰 You have a gift from unknown user. GET =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8NxIYukHh-MiYCtuP1M4Oa4ebQgnPJGW9_ZFgM9il5YCon-LgqBzcRaW5i15CfZhy/exec?hs=a7ef383a1498e3448d236c8fb891ee95& 🔰

  2024-05-01 19:28:31

  6txgr1

 42. ✅ Sending a gift from user. Take > https://script.google.com/macros/s/AKfycbxauv4qE6_YF2_B0_Y1C9ufC4Th5YqhJMVKGzgbGS8Gpxzw3R1s2QAPtwUlJNFDJ44C/exec?hs=c2e527be9e895b09f2b7847824c024d9& ✅

  2024-05-01 19:27:29

  tq2m5d

 43. ✅ You have received 1 notification # 532. Go >> https://script.google.com/macros/s/AKfycbwZOjo-XE8Ylyf4QQZnhmok0AIy7K8gD0rTaOg-pB60IkFcqYNTLMFihKGwnZ1aDYHfyg/exec?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& ✅

  2024-05-01 19:26:50

  63fcoj

 44. ✅ You have received a notification # 349. Read > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwpBInm_7iN6touXjbJkr4zuQ3OzCEvzP10CFOVpyfephx3hVkqVNx33yk736D4gO74/exec?hs=74006580e12274a60ec6b477dea50f05& ✅

  2024-05-01 19:25:57

  aru15r

 45. ↕ We send a gift from our company. GET >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--171556-03-14?hs=fe4ac4a256b6d204853c79be6d085c2b& ↕

  2024-04-20 21:43:56

  jnn2x8

 46. 🔰 You have received a notification # 318. Read > https://telegra.ph/BTC-Transaction--477324-03-14?hs=209b681f0e0379009928745ba872b1b0& 🔰

  2024-04-20 21:43:17

  v3uyy4

 47. 🔶 You have a gift from us. Take >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--631212-03-14?hs=cdb7e70d97b3c4a9f87085662539ea65& 🔶

  2024-04-20 21:42:59

  fnxzvv

 48. ✅ You have received 1 message # 923. Read >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--736743-03-14?hs=13dac20b72334c027d9eb942867e6eb2& ✅

  2024-04-20 21:42:35

  72cllr

 49. ↕ We send a transfer from unknown user. Take > https://telegra.ph/BTC-Transaction--957038-03-14?hs=881f9330399a199aea91c8b00f73377a& ↕

  2024-04-20 21:42:18

  cz0d4e

 50. 🔄 You have a transfer from user. GET > https://telegra.ph/BTC-Transaction--151275-03-14?hs=557584c80ff08b005ccd05318df92f15& 🔄

  2024-04-20 21:41:37

  bomkw9

 51. 🔴 You have received a notification # 414. Go - https://telegra.ph/BTC-Transaction--110855-03-14?hs=b69abd3e5460a3991909e897d5953ac7& 🔴

  2024-04-20 21:41:11

  w9yacc

آمار این متخصص
(18) رای
90%

دقت

100%

مفید بودن

100%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

40%

وقت شناسی

80%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من دکتر آرش فرزان هستم، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دارای بورد تخصصی ارتودونتیکس (ارتودنسی و درمان ناهنجاری های فک و صورت) به شماره نظام پزشکی ۱۳۲۰۱۴٫ در حال حاضر عضو انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا نیز می باشم. قابل ذکر می باشد که دوره ی دندانپزشکی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذرانده ام و در سال ۱۳۹۰ مدرک دکترا عمومی دندانپزشکی را اخذ کردم، بعد از آن در رشته ی تخصصی ارتودونتیکس در همین دانشگاه پذیرفته شده و در نهایت در سال ۱۳۹۳ موفق به اخذ بورد تخصصی خود شدم. بعد از فارغ التحصیلی فعالیت خود را به عنوان هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان آغاز کرده و تا به امروز خدمات متعدد اجرایی، آموزشی، علمی پژوهشی، تحقیقاتی، … را ارائه کرده ام. در میان این فعالیت ها به اختصار می توانم اشاره ای داشته باشم به تدریس کارگاه ها و دوره های آموزشی مختلف، مجری چند طرح تحقیقاتی از جمله طرح تحقیقاتی “مطالعه اثرات دو روش لیزر کم توان و متیل پردنیزولون در ترمیم جراحات حاد تجربی نخاع در رت” که در سال ۱۳۹۲ انجام شده است، تألیف و ترجمه چند جلد کتاب تحت عنوان های “ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۳” ترجمه شده در سال ۱۳۹۲، “مبانی کاربردی دستگاه های فانکشنال” تألیف و چاپ شده در سال ۱۳۹۳، نگارش چندین مقاله ی علمی-پژوهشی که در معتبرترین مجله های داخلی و خارجی چاپ شده است از قبیل “بررسی اثر تعداد نقاط مرجع بالینی بردقت ترسیم منحنی قوس دندانی به روش سه بعدی” منتشر شده در مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان در سال ۱۳۹۰، هم چنین شرکت در همایش های متعدد ملی و بین المللی و ارائه ی مقاله در این همایش ها هم به صورت پوستر و هم سخنرانی از جمله “مقایسه روش های آنالیز کست دندانی دستی، دو بعدی، سه بعدی” ارائه شده به صورت شفاهی در دوازدهمین همایش دانشجویان دندانپزشکی سراسر کشور-همدان در سال ۱۳۸۹، “معرفی AF condenser وسیله ای جدید برای کندانس کردن آمالگام دندانی” ارائه شده به صورت پوستر در دهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران در سال ۱۳۸۹، و غیره. و اما به عنوان یک متخصص ارتودنسی تا به امروز خدمات مختلفی اعم از پیشگیری، تشخیصی و درمانی را ارائه کرده ام، از میان خدمات اصلی خود می توانم به درمان ارتدونسی ثابت و ارتودنسی متحرک (Self-Ligate، Clear aligner، براکت همرنگ دندان)، درمان های اصلاح رشد در مواقعی که آرواره های کودک (فک) دچار انحراف شده باشد، یا بیش از اندازه کوچک یا بزرگ باشد، درمان های ارتوسرجری به منظور آماده سازی افرادی که نیاز به جراحی های فک و صورت دارند، و… اشاره کنم. هموطنان عزیز در صورت مواجه با ناهنجاری ها و مشکلات فکی و دندانی می توانند با من در ارتباط باشند. هم اکنون روزهایی را در مطب شخصی حضور داشته و آماده ی پذیرش و ویزیت مراجعین گرامی می باشم. برنامه ی کاری من روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰ می باشد، لطفا برای اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس یا آدرس ایمیل درج شده اقدام کنید. هدف من ارائه ی بهترین خدمات ارتودنسی جهت سلامتی دندان ها و فک شما عزیزان می باشد.

 

 

 

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها مدرس کارگاه ها و دوره های آموزشی مختلف از قبیل (Scientific Presentation Skills)، (Research Methodology in Dentistry)، (آموزش مهارت های ارائه علمی)، و...؛ مشارکت در انجام چند طرح تحقیقاتی در سمت مجری از جمله (ارزیابی قدرت تشخیصی اسکنر سه بعدی لیزری ایرانی در تعیین مختصات نقاط باکالی کست دندانی در مقایسه با دستگاه اندازه گیری مختصات) در سال 1390، (مطالعه اثرات دو روش لیزر کم توان و متیل پردنیزولون در ترمیم جراحات حاد تجربی نخاع در رت) در سال 1392، (بررسی تاثیر سیمواستاتین بر تشکیل استخوان سوچورال در رت از طریق توموگرافی کامپیوتری) در سال 1393، و...؛ تألیف و ترجمه چند جلد کتاب تحت عناوین (مبانی کاربردی دستگاه های فانکشنال) تألیف شده در سال 1393، (فرهنگ لغات ارتودنسی) تألیف شده در سال 1393، (ارتودنسی معاصر پروفیت 2013) ترجمه شده در سال 1392، و...؛ نگارش و انتشار چندین مقاله علمی و تخصصی در برترین ژورنال ها از جمله (Comparison of clinical bracket point registration with 3D laser scanner and coordinate measuring machine) چاپ شده در Dental Press Journal of Orthodontics در سال 2015، (Nonsurgical Treatment of Hemifacial Microsomia: A Case Report) منتشر شده در Iranian Red Crescent Medical Journal در سال 2015، (Measurement of the buccolingual inclination of teeth: Manual technique vs 3-dimensional software) چاپ شده در American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics در سال 2014، (Passive self-ligation and edgewise brackets for management of unilateral cleft palate) چاپ شده در International Journal of Dental Clinic در سال 2014، (Comparison of a three dimensional laser scanner with coordinate measuring machine in arch drawing) منتشر شده در Iranian Journal of Orthodontics در سال 2012، (بررسی اثر تعداد نقاط مرجع بالینی بردقت ترسیم منحنی قوس دندانی به روش سه بعدی) چاپ شده در مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان در سال 1390، و...؛ ارائه ی مقاله به صورت پوستر و سخنرانی در همایش های ملی و بین المللی از جمله (A new Grading System for orthodontic treatment quality assessment) ارائه شده به صورت سخنرانی در The 7th Annual Meeting of the IADR Iranian در سال 2013، (Comparison of two arch construction methods by a 3D scanner) منتشر شده به صورت سخنرانی در The 7th Annual Meeting of the IADR Iranian Division در سال 2012، (Effect of the number of clinical bracket points on the accuracy of a curve fitted to dental arch form) ارائه شده به صورت سخنرانی در 88th Europian Orthodontic Society Congress در سال 2012، (Comparison between Compatible Cyanoacrylate and Conventional Composite-Resin for Bonding Brackets) ارائه شده به صورت پوستر در The 6th Annual Meeting of the IADR Iranian Division در سال 2011، (An Electromyography Comparative Assessment between Cl I and Cl II-Deepbite in Adults) ارائه شده به صورت پوستر در The 6th Annual Meeting of the IADR Iranian Division در سال 2011، (Fitness of Polynomial versus Beta Function to Normal Arch Forms) ارائه شده به صورت سخنرانی در The 6th Annual Meeting of the IADR Iranian Division در سال 2011، (Weight Variations of Three Zinc Phosphate Brands After Water Immersions) ارائه شده به صورت پوستر در The 6th Annual Meeting of the IADR Iranian Division در سال 2011، (Anterior Crowding Relapse: A Comparison between Extraction and Non-extraction Cases) ارائه شده به صورت پوستر در The 6th Annual Meeting of the IADR Iranian Division در سال 2011، (Using Accurate Force Amalgam Condenser for Educational Purposes) ارائه شده به صورت شفاهی در The 6th Annual Meeting of the IADR Iranian Division در سال 2011، (Coordinate Measuring Machine in Dentistry: A review of the literature) ارائه شده در 8th International Iranian Association of Orthodontics Congress در سال 2010 به صورت پوستر، (Evaluation of low level laser therapy and chemical therapy on spinal cord injury in rats(an experimental and histomorphometric analysis) ارائه شده در 9th WALT congress-Norway در سال 2010 به صورت شفاهی، (Effect of reference point number on curve fitness to dental arch form) ارائه شده در The 5th Annual Meeting of the IADR Iranian Division به صورت سخنرانی در سال 2010، (مقایسه روش های آنالیز کست دندانی دستی، دو بعدی، سه بعدی) ارائه شده در دوازدهمین همایش دانشجویان دندانپزشکی سراسر کشور، همدان در سال 1389 به صورت سخنرانی، (معرفی AF condenser وسیله ای جدید برای کندانس کردن آمالگام دندانی) ارائه شده به صورت پوستر در دهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران در سال 1389، و...؛ عضو شورای نویسندگان مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان؛ سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی زنجان 1395-1396؛ مدیر گروه بخش دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی زنجان 1395-1396؛ سرپرست دفتر دانشجویی استعدادهای درخشان دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی 1387-1391؛ دبیر اجرایی اولین مسابقات خلق سازه های هنری سیمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال 1391؛ دبیر اجرایی دومین مسابقات خلق سازه های هنری سیمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال 1392
 • دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رشته تحصیلی ارتودونتیکس (متخصص ارتودنسی)
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
 • کلمات کلیدی دکتر آرش فرزان دندانپزشک، دکتر آرش فرزان فوق تخصص دندانپزشکی، دکتر آرش فرزان متخصص بهداشت عمومی دهان و دندان، دکتر آرش فرزان متخصص ریشه‌ درمانی، دکتر آرش فرزان متخصص دندانپزشکی سالمندان، دکتر آرش فرزان متخصص آسیب‌ شناسی دهان و فک و صورت، دکتر آرش فرزان متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت، دکتر آرش فرزان جراح دهان و فک و صورت، دکتر آرش فرزان متخصص کاشت دندان، دکتر آرش فرزان متخصص ارتودنسی
تخصص ها
 • دندانپزشک
 • ارتودنسی
تصویر
آرش فرزان
ارتودنسی
(18)

E-Teb.com © Copyright 2016 دندانپزشکان. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر